Kayıp Kent: Zernaki Tepesi

Erci? Zernakitepe’de Bulunan Burç Temeli Gün Yüzüne Ç?kar?ld?

Erci?’te bulunan ve toplu konut anlay???n?n bölgedeki ilk örneklerinden biri oldu?u de?erlendirilen ?zgara planl? kent kal?nt?s?ndaki kalede eski dönemlere dair net bilgilerin elde edilmesine katk? sa?layacak burç temeli ile küp ortaya ç?kar?ld?.

  Yukar? I??kl? Mahallesi’ndeki Zernaki Tepe’de yakla??k 2,5 kilometre uzunlu?a ve 1,5 kilometre geni?li?e sahip alanda Kültür ve Turizm Bakanl???n?n izniyle ba?lat?lan kaz? çal??malar? devam ediyor.Van Müze Müdürlü?ünün ba?kanl???nda, Yüzüncü Y?l Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ba?kan? Prof. Dr. Rafet Çavu?o?lu’nun dan??manl???nda yürütülen kaz?lara, Erci? Kaymakaml??? ve Erci? Belediyesi de destek veriyor.

Kaz?larda tespit edilen Aramice kitabelerin çözümlenmesine ili?kin çal??malar?n devam etti?ini anlatan Çavu?o?lu, “Bu y?l yapt???m?z çal??malarda kaledeki surlar?n kal?nl???n? tespit etmi? olduk. Bu, bizim aç?m?zdan çok önemliydi. Surlar?n kal?nl???n?n 4 metre 25 santimetre oldu?unu belirledik. Önemli olan ba?ka bir husus ise hem d??tan hem de içten ta? kaplamal? olarak dizayn edilmesiydi. Genelde surun iç k?s?mlar? sade b?rak?l?rd? ama burada hem içten hem de d??tan yakla??k 3 kilometre mesafede bulunan bazalt ta?? getirilerek burada ikili ta? kullan?lm??t?. Bunlar önemli tespitler aras?nda yer al?yordu.” diye konu?tu.

Kaynak: www.haberturk.com/