Park Kahramanları

Renkli Kalemler gazetecileri olarak Gaziantep ?ehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü?ü’nü TEGV park yöneticisi Tu?ba Soydinç ve e?itim uzman? Dilek Ka? ile birlikte ziyaret ettik.

6EDC07E5-D364-4784-AF84-B52A8CA7F5C8Bir park?n ilk ad?mlar?ndan tamamlanmas?na kadar olan yap?m a?amalar? hakk?nda bilgi ald?k. Serada 150 çe?it çiçe?in tohum a?amas?ndan çiçeklenmesine kadar ya?ad??? maceray? gözlemledik. Peyzaj Mimar? ?brahim abiden çiçeklerin türlerine göre 30-70 gün aras?nda yeti?ip çiçeklendi?ini ö?rendik. Birbirinden güzel çiçekleri inceledik.
Parklardaki banklar?n, ???kland?rmalar?n, yürüyü? yollar?n?n, spor alanlar?n?n, hayvanlar?n beslenebilece?i alanlar?n tasar?mlar?n?n bu müdürlükte planland???n? ve hayata geçirildi?ini ö?rendik. Bir bank yaparken marangoz taraf?ndan a?açlara ?ekil verilip, demir ustas? taraf?ndan ?ekillendirilmesi ve üretilmesine kadar olan tüm a?amalar?n? Park ve Bahçeler müdürü Didem Gül’den dinledik, son a?amas?n? gözlemledik.