Küçük Gazeteciler İşin Mutfağında

Küçük gazeteciler, 13 May?s 2022 Cuma günü Meral Ay’?n daveti üzerine
gazetecili?in detaylar?n? yerinde görmek için Ay Medya’y? ziyaret etti.

232F3536-67DD-48AE-BB57-549222A837B5Meral Ay’?n anlat?m?yla Ay Medya Grup’unu gezen küçük gazeteciler çok heyecanl?yd?. ?lk önce Meral Ay’?n kurmu? oldu?u Zeugma Radyo’yu ard?ndan GRT Radyo ve stüdyosu gezildi. Radyo klavyesi ve prompter kullan?m?n? görmek küçük gazeteciler için unutulmaz anlar aras?ndayd?.

Küçük GazetecilerGRT TV, Gaziantep Güne? Gazetesi ve Olu?um Gazetesi gezildi. Bu gazetelerin ç?kar?lmas?nda eme?i geçen editör, muhabirler, foto muhabirler, kameramanlar, rejisör ve grafikerler ile tan??t?lar. Haber stüdyosunda sesin yank?lanmamas? için yap?lan duvar yal?t?m? gezi s?ras?nda küçük gazetecilerin dikkatini çekenler aras?ndayd?.

751BAEFF-D2DD-4739-94E5-D348C70FDC2B

Küçük gazeteciler kurulan haber masas?n?n nas?l çal??t???n? gözlemlediler, notlar ald?lar, merak ettikleri sorular? alan?nda uzman ki?ilere ve Meral Ay’a sorup meraklar?n? giderdiler. Meral Ay ve ekibi bütün sorular? içtenlikle cevaplad?. Bu ziyaret için Ay Medya ve çal??anlar?na te?ekkür edip, Meral Ay’a TEGV’in kurucusu Suna K?raç’?n bir kitab? hediye edildi ve ziyaret sonland?r?ld?.