Madencilik Nasıl Başladı?

Tunç Ça??nda Madencilik

Eski ça?lar?n yegane yak?t kayna?? odundur. Sadece odun oldu?u için  çok a?aç kesilmi?. Buna bir çare bulmak için de ba?ka ?eyleri yakmaya ba?lam??lar. Bir köyde, ma?arada garip siyah bir element bulunmu?; yani kömür. Onun kötü bir ?ey oldu?unu san?p kömürü yakmaya ba?lam??lar. Yakt?ktan sonra çok alev al?nca köylülerin dikkatini çekmi?. Nerede buldun diye sormu?lar. Ma?arada buldum demi?. Ma?aray? kazarak daha fazlas?n? elde etmi?ler. Zaman geçtikçe elmas, alt?n gibi ?eyler bulmu?lar. Çok zor bulundu?u için de çok de?erli bir hale gelmi?. ?nsanlar zaman geçtikçe dü?ünlerde alt?n elementini hediye olarak vermeye ba?lam??lar. Kad?nlar?n da aksesuar olarak vazgeçilmezi haline gelmi?tir.

Kaynak: https://www.mta.gov.tr

ta? madenalt?n maden