Markette 0,25 Kuruş, Doğada Paha Biçilemez!

Plastik po?etlerde ücret uygulamas? bütün tart??malar?yla birlikte hayat?m?za girdi.

Aylard?r konu?ulan “markette po?ete de ücret verilmesi uygulamas?” bir anda hayat?m?za 25 kuru? ile girdi.

2278771_810x458Ücretli po?et uygulamas? bir ayd?r gündemin bir numaral? konusu olmay? ba?ard?. Halk aras?nda büyük itirazlar olsa da herkes yeni uygulamaya al??m?? gibi görünüyor. Herkes marketten tek po?etle ç?k?yor ya da ara s?ra file ta??yanlar göze çarp?yor. Baz? vatanda?lar da manav po?etleriyle marketten ç?karak yeni uygulamaya kar?? direnmeye devam ediyor.

Yeni uygulaman?n en güzel taraflar?ndan biri art?k sa?da solda her yerde at?k po?etler görmüyoruz. K?ymete binince art?k tekrar tekrar kullan?larak geri dönü?ümü mümkün hale geldi. Bilindi?i üzere do?aya b?rak?lan plastik po?etler uzun y?llar boyunca çözülemeyip do?ada büyük tahribatlar b?rakmaktad?r. Küçücük bir plasti?in ömrü bile biz insanlardan çok daha fazla. A?açlar, hayvanlar, deniz ve bütün do?a plasti?in verdi?i zararlarla bo?u?uyor.

Yeni uygulaman?n yaratt??? tepkiler ve eski al??kanl?klar bir yana insanlar?m?z?n do?aya kar?? daha dü?ük maliyetli ya?am al??kanl?klar? edinmesi ?artt?r.