Mehmet Asaf Aras’tan Büyük Destek

Resim3

Mehmet Asaf Aras, baba yadigar? evinin kap?lar?n? TEGV’e açt?.

2002’den bu yana TEGV’e büyük destek olan k?ymetli büyü?ümüz Say?n Mehmet Asaf Aras, baba yadigar? evinin kap?s?n? çocuklara açt?. Savur’un ileri gelen ailelerinden olan Savur’a birçok katk?da bulunan Mehmet Asaf Aras ile bir röportaj gerçekle?tirdik. Aras, “ Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? Savur Ö?renim Birimi Abdülgani Aras Etkinlik Merkezi’ni ziyaret etti?imde oradaki çocuklar?n ya?ad??? co?kuyu görmek beni en çok heyecanland?ran ?ey. Kendi çocuklu?umu özlemek ve tekrar çocuk olmay? arzulamak inan?lmaz bir duygu” diye konu?tu.

Asaf Bey, bize kendinizden bahseder misiniz?

1950 Savur do?umluyum. ?lk ve orta ö?renimimi Savur’da tamamlad?m. Daha sonra Diyarbak?r Gökalp Lisesi’nden 1966 y?l?nda mezun oldum. Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra cumhuriyet savc?s? olarak yurdun birçok yerinde görev yapt?m. 1988 y?l?nda noter olarak yeni bir mesle?e ba?lad?m. 2015 y?l?nda emekli oldum. Benim de hissedar? oldu?um aile ?irketinde çal??malar?ma devam ediyorum. Evliyim, iki erkek, bir k?z babas?y?m. Dünyalar güzeli iki erkek, iki k?z torunum var.

Hayat?n?zda sizi etkileyen insanlar?n size verdi?i katk?lar nelerdir?

Bana hayat?mda en çok destek veren tabi ki e?im, daha sonra çocuklar?m. E?im do?rular?mla yanl??lar?mla daima yan?mda olmu?tur. Yapt?klar?m? can? gönülden ve itirazs?z desteklemi?tir. Her zaman yan?mda olan birine ancak minnet duyulur. Çocuklar?m da öyle. Benim için yapmayacaklar? ?ey yoktur. Beni bugünlere erdiren yüce Allah’a ?ükürler ediyorum.

Sizce ya?ad???m?z dünyay? güzelle?tirebilmek için nas?l bir de?i?imin parças? olmal?y?z?

?mkânlar? olanlar?n olmayanlara katk?da bulunmas? ne kadar güzel bir duygudur.

Savur’da yapt?rd???n?z cami ve taziye evi d???nda ba?ka ne gibi hay?r i?lerinde bulundunuz? Ba?ka çal??malar?n?z da var m??

Tabi ki var, ama ben yap?lan hay?rlar?n ve iyiliklerin gizli yap?lmas?ndan yanay?m. Yapt???m birçok hay?r i?ini sessiz sedas?z yapt?m. Memleketimin ihtiyaçlar?n? kar??lamas?na dikkat ederek elimi ta??n alt?na koymaya çal???yorum. Yapt???m?z hay?rlar Allah r?zas? için yap?ld???na göre Allah’?n bilmesi yeterlidir. ?nsanlar?n bilmesini istiyorsan?z o zaman kar??l???n? dünyada görüyorsunuz. ?nsanlar “Bunu ?u ki?i yapt?.” diyorlar. Baz?lar? bundan mutlu oluyor. Böyle yapanlara da sayg? duymal?y?z, neticede toplum için güzel bir ?ey yapm?? oluyor ve birçok insana örnek olabiliyorlar.

Çocuklar?n e?itimine verdi?iniz destek çok k?ymetli. Süreç nas?l geli?ti, nas?l karar verdiniz?

TEGV’in çal??malar?n? bas?ndan takip ediyordum. TEGV Savur’da bina ar?yormu?, konu?tuklar? hem?erilerim benim yard?mc? olabilece?imi söylemi?ler. Bunun üzerine bir TEGV görevlisi beni ziyaret etti ve binay? istedi. Hiç tereddüt etmeden verece?imi söyledim. Yasal prosedür tamamland? ve prosedürü 2002’de faaliyete geçirdik. Bu kadar güzel bir hay?r i?ine olumsuz yan?t veremezdim. Ya?ad???m?z dünyay? güzelle?tirmek ad?na herkesin katk? sa?layabilece?ini dü?ünüyorum. Eldeki imkânlar? toplum yarar?na kullanabilirsek mutlak surette topluma katk?da bulunmu? oluruz. Kimi paras?yla kimi eme?iyle katk?da bulunabilir. Yeter ki katk?da bulunma azmimiz olsun. Gerisi kendili?inden gelir.

TEGV organizasyonu içinde sizi en çok heyecanland?ran ?ey nedir?

Beni en çok heyecanland?ran ?ey, Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? Savur Ö?renim Birimi Abdülgani Aras Etkinlik Merkezi’ni ziyaret etti?imde oradaki çocuklar?n ya?ad??? co?kuyu görmek. Kendi çocuklu?umu özlemek, tekrar çocuk olmay? arzulamak inan?lmaz bir duygu.