Nicomedia Krallığı, Kocaeli

3000 y?ll?k önemli tarihi ile büyük krall?klara ev sahipli?i yapm?? olan Kocaeli, içinde hala ayakta durmay? ba?aran eserleri bar?nd?r?yor. Kocaeli’ye gelirseniz mutlaka görülmesi gereken bu tarihi yerleri  sizler için ara?t?rd?k.

Eskihisar Kalesi – Gebze

800 y?ld?r ayakta duran ve içinde büyük bir tiyatro alan?n? da bar?nd?ran kale deniz kenar?nda muhte?em manzaras?yla sizleri kar??l?yor. Eskihisar Kalesi, Gebze’nin Güneybat?s?nda, Dar?ca ilçesi merkezine 1 kilometre uzakl?kta bulunuyor. Kale, ?stanbul, Ankara karayolu ve Gebze istasyonu ile ba?lant?ya sahip.

 

eskihisar kalesi

Kaiser II.Wilhelm Kö?kü-Hereke

Hereke k?y?s?nda, eskiden Sümerbank’a ait olan dokuma ve hal? fabrikas?n?n s?n?rlar? içinde bulunan Kaiser II.Wilhelm Kö?k’ü, Alman ?mparatoru II. Wilhelm’in ?zmit-?stanbul Demiryolu aç?l??? için ?zmit’e geldi?inde konaklamas? amac?yla yapt?r?lm??t?r. Kö?kün mimar? ?talyan as?ll? Raimondo D’Aranco’dur. Kaiser Wilhelm Kö?kü’nün mimari parçalar?, Y?ld?z Saray?’nda haz?rlanm??t?r. Sonras?nda ise, Hereke’de daha önceden haz?rlanm?? olan ta? temeller üzerine bu parçalar monte edilmi?tir.

kaiser william

Süleyman Pa?a Hamam? – ?zmit 

?zmit eski ticaret merkezi olan Yukar? Pazar mahallesi’nde bulunur. Yakla??k 600 y?ll?k mazisi ile Kocaeli’deki en eski Osmanl? dönemi hamam? olan tarihi yap?n?n asl?na uygun restorasyonu, bir süre önce tamamlanm??t?r.

süleyman pa?a hamam?

Saatçi Ali Efendi Kona?? -?zmit

1776 y?l?nda 1. Abdulhamit zaman?nda in?a edilmi?tir. ?zmit’in denize hakim e?imli bir yamac? üzerine in?a edilmi? olan konak ah?ap kepenkli ve lokmal?, parmakl?kl? pencereleri, d?? ve iç duvarlar?ndaki kalem i?i süslemeleriyle dönemini en iyi yans?tan sivil mimarl?k örneklerimizdendir.

785-kocaeli-eski-vali-konagi-izmit

Mimar Sinan Köprüsü-Dilovas?

16. Yüzy?lda Kanuni Sultan Süleyman taraf?ndan Mimar Sinan’a yapt?r?lm??t?r. 65 m uzunlu?undaki ta? köprü, üç kemerlidir. Ayaklar?n?n ortas?nda bo?altma gözleri vard?r. 16. Yüzy?l?n ba?lar?nda in?a edilen köprünün herhangi bir bak?m ve onar?m görmeden zaman?m?za intikal etmesi, köprünün ne kadar sa?lam yap?ld???n? ortaya koymaktad?r.

75_big

?zmit Saat Kulesi 

?zmit’in Kemal Pa?a mahallesi’nde, Kasr-? Hümayin (?zmit Saray?) ile Atatürk Heykeli aras?nda yer alan Saat Kulesi, ?zmit Mütasarr?f? Musa Kaz?m Bey taraf?ndan, Sultan II.Abdülhamit’in tahta  ç?k???n?n 25.y?l dönümü  dolas?yla 1902 y?l?nda yapt?r?lm??t?r.

saat kule

 

S?rr? Pa?a Kona?? -?zmit 

1888-1894 y?llar? aras?nda ?zmit’te Mutasarr?f (günümüz valisi) olan Selim S?rr? Pa?a’n?n, çizimini bizzat kendisinin yapt??? Selim S?rr? Pa?a Kona?? 1892 y?l?nda in?a edilmi?tir. 19. yüzy?l sivil mimarl?k örne?i olan S?rr? Pa?a Kona??, 2 katl? ve ah?aptan yap?lm?? olup kona??n iç duvarlar? antik heykel ve mimari parçalar? ile süslenmi?tir. Kona??n mü?temilat?, Fransa’dan özel olarak getirilen tu?lalarla örülmü?tür. S?rr? Pa?a Kona??’n?n iç mekân duvar bezemelerinin, Dolmabahçe Saray?’n?n restorasyonunu yapan ressamlar taraf?ndan tezyin edildi?i rivayet edilir. Mutasarr?f S?rr? Pa?a taraf?ndan yapt?r?lan ve Kocaeli ?ehrinin en görkemli yap?lar?ndan birisi olan konak, zarif mimarisi ve zengin kalemi?i süslemeleriyle dikkat çekmektedir.

indir

Arkeloji ve Etnogrofya Müzesi – ?zmit 

1873-1910 y?llar? aras?nda in?a edilen Tarihi Gar Binalar? Kompleksinden, Tamir Atölyesi, Su Deposu, Lojman Binas? ve ?ki adet Tekel Deposu birle?tirilerek olu?turulan te?hir salonundan ibarettir. Mimar? Alman Otto R?TTER’ dir. 2007 y?l?ndan beri müze olarak hizmet vermekte, Roma, Bizans ve Osmanl? Dönemi eserleri sergilenmektedir.

31-kocaeli-arkeoloji-ve-etnografya-muzesi636252630145571856

kaynak: www.kocaelikitabeleri.wordpress.com