Osmanlı Seninle Oyun Oynayalım Mı?

Bir zamanlar çocuklar?n elinden dü?ürmedikleri hatta Anadolu’ya ula?an Osmanl? oyuncaklar?, bugün çocuklar?n vazgeçilmez oyuncaklar?ndan olmaya devam ediyor.

Dünya tarihinde uzun y?llar boyu hüküm süren hala ya?amakta oldu?umuz Anadolu topraklar?nda hatta y?llar öncesinde hemen hemen her k?tada hüküm sürmü? olan Osmanl?
devletinde de bir zamanlar çocuklar oyuncaklar ile bu topraklarda oyunlar oynam??lard?r. ??te o oyuncaklar ?u an bile popüler oyuncaklard?r. Bunun sebebi sa?l?kl? olmas? ham
maddesinin çocuklar için do?al olmas?d?r. ??te bu oyunlardan baz?lar?;

Saltanat Kay???
1544950056Saltanat Kay???Bu oyuncak padi?ahlar?n denizden Eyüp sultan semtine gelmek için kulland?klar? ve padi?ahlar kulland??? için önemli say?lan bir araçt?r. Bu oyunca??n ham maddesi ba?ta da belirtti?imiz gibi do?al bir madde olan hu? a?ac?d?r. Yani ah?apt?r. Görünümü saltanat ?eklinde minyatürdür. Yani küçük koleksiyoncular?n dikkatini özellikle çeken bir çocuk oyunca??d?r.

Aynal? Be?ik

Tamam? de?i?ik a?açlar?n bir araya getirilmesiyle yap?lm?? olan ah?ap oyuncakt?r. Küçük rengarenk farkl? modellerde olan sallanan be?iktir.

Topaç

Kendi etraf?nda çocuklar?n ve onu oynayan herhangi bir ya? grubunun oyunca?a tak?l? olan1720856656505175 ipin gücü ile dönmesidir. Ayn? ?ekilde di?er sayd???m?z oyuncaklardaki gibi bu oyuncak
da ah?apt?r. Farkl? renklerde tamamen ki?inin kendi istedi?i be?endi?i renkte bulabilece?i say?s?z renkte topaç bulunmaktad?r. Oynarken e?lendiren topaç ayn? zamanda döndükçe zil sesi ç?karmaktad?r. Bu oyunda sizi di?er oyuncular? kazanman?za götüren ?ey
tamamen ne kadar güç ve ipi nas?l kulland???n?za bu sayede ne kadar döndü?üne ba?l?d?r.
Gibi oyuncaklar 500 y?l önce oldu?u gibi ah?aptan üretilmeye devam ediyor. hem sa?l?kl? olmas? hem de kendi kültürümüze ait olmas? dolay? yeni oyuncaklara meydan okuyor.

Ama oyuncaklar bu kadarla da kalm?yor.

  • Tek çinli araba
  • Cambaz
  • Sapl? davul
  • Tel dolap
  • Dönme dolap
  • Darbuka
  • Kaynana g?c?rt?s?

367153fa-fb7f-4403-91aa-689454068bc5
Ebrar Makyol

Görseller

https://www.modelasker.com/tr/product/saltanat-kayii https://www.dergipdrstore.com/renkli-topac-ahsap-malzeme-ve-kaliteli-urun-