Otizm ve Spor Festivali

Adana’da bu y?l 3.’sü düzenlenen Otizm ve Spor Festivali, yo?un bir kat?l?m ile gerçekle?ti. Festival, otizme duyulan ön yarg?lar? y?kt?.                          

Otizmle Bar?? Derne?i, 1-5 ya? aras? çocuklarda sosyal etkile?ime ve ileti?ime zarar veren, ancak erken tan? ile tedavi edilebilen nörobiyolojik bozukluk olan otizme kar?? fark?ndal??? artt?rmak amac?yla 2 Nisan Dünya Otizm Fark?ndal?k Günü’nde, Otizm ve Spor Festivali’ni Adana’da düzenledi.

2 Nisan 2017 tarihinde 3.’sü düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festival öncesi yap?lan otizm fark?ndal?k yürüyü?ü, Toplum Gönüllüleri Vakf? ( TOG), Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? ( TEGV), Üniversiteli Fenerbahçeliler Birli?i(ÜN?FB) gibi birçok sivil toplum kurulu?unun kat?l?m? ile büyük ses getirdi. Festivalde mini yar??malar, çocuk oyunlar?, boyama ?enli?i, animasyon gösterileri ve sürpriz etkinlikler gün boyu devam etti. Etkinlik, sevilen müzik grubu Manga’n?n konseri ile sona erdi. Otizmle Bar?? Derne?i Ba?kan? Dursun ?zgi, bu festival ile otizme kar?? olu?an ön yarg?lar? y?kmay? ve Adana’da bir otizm e?itim ve rehabilitasyon merkezi açmay? hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

DAt35vJt

Kaynak: www.hurriyet.com.tr