Pamir Kırgızları Van Erciş’te Kültürlerini Muhafaza Ediyor

Bozulmayan kendine has kültür ve gelenekleriyle örnek niteli?indeki K?rg?z halk? Van’?n Erci? ilçesine ba?l? Ulupamir köyünde ya?amlar?n? sürdürüyorlar.

indir (2)

Van’?n Erci? ?lçesi’ne 1982 y?l?nda getirilen Pamir K?rg?zlar?, olu?turulan Ulupamir köyünde kültürlerini ya??yor. K?rg?zlar amaçlar?n?n kendi kültürlerini tüm dünyaya tan?tmak oldu?unu söylüyor. Zorlu do?a ko?ullar? ve hastal?klar nedeniyle 1980’li y?llarda Afganistan’?n Pamir Yaylas?’ndan göç etmek zorunda kalan K?rg?z Türkleri, dönemin Cumhurba?kan? Kenan Evren taraf?ndan da 1982’de Türkiye’ye getirildi. Erci?’e 30 kilometre uzakl?ktaki Alt?ndere mevkisinde olu?turulan Ulupamir köyünde ya?ayan K?rg?zlar kültürleri, çad?rlar? ve atlar?yla foto?raf sanatç?lar?n?n yan? s?ra yerli ve yabanc? turistlerin de ilgisini çekiyor. K?rg?zlar, köye gelen misafirlerini, kurduklar? büyük çad?rlarda a??rl?yor. Köydeki K?rg?zlar, eski Türk ve K?rg?z kültürünü ya?atmak için Han Ota?? (büyük ve süslü çad?r) Kültür Evi’ni açt?.

IMG-20171221-WA0063

Ulupamir köyünde 3.850 K?rg?z Türkü ya?amaktad?r. Ulupamir köyünde kültürün korunmas? amac?yla kurulan Pamir Kültür E?itim Derne?i, k?s?tl? imkanlarla da olsa köyün gelenek ve göreneklerini ya?atmak için çaba göstermektedir. Ulupamir köyü K?rg?zlar?, birçok konuda oldu?u gibi aile yap?s?n?, geleneklerindeki el sanatlar?n? da muhafaza etme gayreti içindeler. Misafirperver bir halk olma özelli?inin yan?nda, dü?ünleri renkli ve görkemlidir. Her y?l haziran ay?nda K?rg?zlar, Ayran ?öleni ad? alt?nda etkinlikler düzenleyerek kültürlerini ve kimliklerini ya?atmaya çal???yor. Manas Destan?’n?n okunmas?yla ba?layan ?enliklerde el sanatlar?, geleneksel k?yafetler, süs e?yalar? sergileniyor. K?rg?zlara has olan milli spor “Kökbörü” (Gökbö?rü veya Bozkurt) adl? at yar??? ?ölenlerin en çok ilgi çeken bölümünü olu?turuyor. Yemek olarak ise Be?parmak ba?ta olmak üzere mant?, K?rg?z pilav?, etli ekmek, etli-peynirli börek çe?itleri ve hamur ile yap?lan yemekler Ulupamir halk?n?n vazgeçilmezleri aras?ndad?r.

c29df61df25a58549d376752c542c9c2

Kaynak: eksisozluk.com/ulupamir