Perdeler Çocuklar İçin Açıldı

perde (Mobile)

Van’?n Muradiye ilçesinde Kaz?m Karabekir Konferans Salonu’nda, Muradiye Belediyesi taraf?ndan, Ö?retmen Döndü Bozdemir ve Nevin Hac?saliho?lu’nun öncülü?ünde 13 okul-1000 çocuk hedef kitlesine ”?ki Bavul Dolusu” adl? tiyatro oyunu ile ula??ld?.

Muradiye, Van Devlet Tiyatrosu oyuncular?na ev sahipli?i yapt?. 23-25 May?s 2017 tarihleri aras?nda hem merkez, hem de köy okulunda hiç tiyatro görmemi? çocuklara tiyatro izleme deneyimini tatt?ran bu organizasyon 1000 çocu?a ula?t?. ”Tiyatronun her yere ula?abilece?i ve sahnenin ya?am?n kendisi oldu?u”; ayn? zamanda ”arkada?l?k, dostluk, birlik ve beraberlik” temalar?na vurgu yap?lan ”?ki Bavul Dolusu” isimli çocuk oyunu, gün içinde 2 seans ?eklinde oynanarak sahnede can buldu.

Bu organizasyonda eme?i geçen Muradiye Kaymakam? ve Belediye Ba?kan Vekili M. Fatih Çelikel’e, ?lçe Milli E?itim Müdürlü?ü’ne, Kaz?m Karabekir Lisesi idaresine ve daveti gerçekle?tiren ö?retmenlerimize te?ekkür eder, sahnelerimizin bo? kalmamas?n? temenni ederiz.