Renkli Kalemler Ekibi Sakarya’yı Geziyor!


Renkli Kalemler Sakarya ekibi olarak gönüllü ablam?z Samyeli Y?lmaz ile birlikte sizler 
için Sakarya’n?n tarihi mekânlar?nda dola?t?k.

?lk Dura??m?z Uzun Çar??

Gezi etkinli?imiz kapsam?nda ilk dura??m?z Uzun Çar?? oldu. Kurulu?u 250-300 y?l öncesine dayanan, ilk sahipleri Rum tüccarlar olan Uzun Çar??, ?u an hâlâ ticaret merkezi olarak varl???n? sürdüren, Atatürk’ün 1922’de gezip dola?t???, tüccarlarla sohbet edip kahvesini yudumlad??? bir mekân.

Tarihi Orhan Camii
Gezimiz kapsam?nda Orhan Bey’in silah arkada?? Konuralp taraf?ndan Orhan Bey ad?na yap?lan; fakat depremden sonra tekrar onar?lm?? olan Orhan Camii’ni ziyaret ettik.

3 Büyük Deprem Gören ?ehir

asdfghjkl?

Fay hatt? üzerinde olan ve üç büyük deprem geçirmi? olan ?ehrimizde deprem olgusunu her an canl? tutmak amac?yla aç?lan Deprem Müzesi’ni ziyaret ettik. Bu binan?n 1995 depreminde y?k?ld???n? ve sonra tekrar in?a edildi?ini ö?rendik. Burada deprem öncesi ve sonras? çekilen foto?raflar? inceledik, depremde vefat eden ki?ileri simgeleyen an?t mumlar? inceledik. Ayn? zamanda ?ehirde gerçekle?en depremleri görmemi? olan neslin, depremi canl? olarak hissedebilmesi için olu?turulan stand? inceledik.

(Ekibimiz, 3 büyük deprem gören ?ehrimizin dününü ve bugününü incelerken)

Tarihi Köftecide Yemek Molas?
IMG_4023
Sakarya’n?n Islama Köftesi ile me?hur oldu?unu bilmeyen yoktur. Biz de gezimizde ufak bir mola verip Sakarya’da 1914 y?l?nda kurulmu? olan Köfteci Mustafa’da yemek yiyip gezimize kald???m?z yerden devam ettik.

 

IMG_3996Sakarya Atatürk Müzesi

Müzede Sakarya ili civar?nda yap?lan kaz?lar sonucu bulunmu? olan mezar ta?lar?, eski paralar,tabaklar,an?tlar, gözya?? ?i?eleri ve erzak küplerinin yan? s?ra Türkiye’de bulunan ba?ka etnografik müzelerden getirilen e?yalar ve Atatürk’ün yele?i, gömle?i ile mendili bulunan müzeyi ziyaret ettik.

 

Tarihi Çark

Hemen ard?ndan ise dura??m?z Kent Park’?n içerisinde bulunan, ?ehrimizde dereye,
caddeye, mesirelik alana hatta taksilere bile ad?n? vermi? olan Tarihi Çark oldu. Bu çark?n zaman?nda ?ehre su ta??mak amac?yla yap?lm?? oldu?unu ö?rendik.Bunlar?n yan? s?ra Evliya Çelebi’nin suyundan içip, kitab?nda yer verdi?i Sapanca Gölü’nü, Tarakl? evlerini, ?ehrimizin yaylalar?n?, Karadeniz k?y?s?ndaki ilçelerimizi gezip görmeye, ke?fetmeye, bu güzel ?ehri tatmaya hepinizi bekliyoruz!