Renkli Kalemler Sağlık Peşinde

 Renkli Kalemler Pervari ekibi olarak Pervari ?lçe Sa?l?k Müdürü Kübra Özsoy’un kap?s?n? çalarak sa?l?k üzerine bir röportaj gerçekle?tirdik.

sa?l?k haberi

Bize kendinizi tan?t?r m?s?n?z?
Ad?m Kübra Özsoy. ?stanbul Üsküdar’da do?dum. Ö?renimimi tamamlad?ktan sonra Pervari’ye gelip doktor olarak çal??maya ba?lad?m. ?u anki görev yerim Pervari ?lçe Sa?l?k Müdürlü?ü.

Görevde kaç?nc? y?l?n?z?
2 seneyi doldurdum. ?u an 3 senelik bir doktorum.

Toplum Sa?l??? Merkezi olarak kad?nlara yönelik e?itimleriniz nelerdir?
Kad?nlara yönelik e?itimlerimiz daha çok gebelik üzerine. Gebe bilgilendirme s?n?flar?m?z mevcut. Derse gelir gibi gelip burada anne, bebek, gebelik süreci üzerine e?itim alabiliyorlar. Merkeze gelme imkân? olmayan kad?nlar?m?z içinse köylere e?itim vermeye biz gidiyoruz. Bu konuda muhtarlar?m?z kendi evini tahsis ediyorlar. Gitti?imiz köyde gebelik üzerine e?itim almak isteyen kad?nlar? muhtar?n evinde toplayarak e?itim veriyoruz.

Görevinizi yerine getirirken kar??la?t???n?z zorluklar var m??
Kürtçeyi bilmemem kar??la?t???m en büyük zorluk oluyor. Kad?nlar?m?zdan baz?lar? Türkçeyi tam olarak konu?am?yor, ben de Kürtçe konu?am?yorum. Bazen ileti?im eksikli?i olmuyor de?il.

?lçe Sa?l?k Müdürü’müz Kübra Özsoy’a, yard?mlar? ve misafirperverli?i için te?ekkür ediyoruz. Sa?l?kla ilgili akl?n?za tak?lan di?er bütün sorular?n?z için Toplum Sa?l??? Merkezine ula?abilirsiniz.

Sa?l?kla kal?n