Renkli Kalemler Serüveni

Renkli Kalemler ekibi olarak çocuklar?m?zdan 12 hafta içinde neler ya?ad?klar?n? neler hissettiklerini sorduk. Ekip olarak herkesin duygu ve dü?üncelerini al?p sizlerle payla?mak istedik.

 

Bü?ra C?N:  Renkli kalemler sayesinde 12 hafta e?lenceli geçti. ?yi ki Renkli Kalemler projesine kat?ld?m. Yeni arkada?lar tan?d?m. Abi ve ablam?za te?ekkür ederim. Bitti?i için üzgünüm ama iyi ki kat?ld?m.  ?n?allah herkes projemizi be?enir.

Ceyhun SATIN :  12 hafta boyunca çok yorulduk ama de?di çok e?lenceli geçti. Daha önce gitmedi?im birkaç yeri gidip görme f?rsat? elde ettim. Bir çok yere gittik.

?evval ?kra ERKOÇ: Ben il geldi?imde biraz utangaçt?m. Ama koskocaman 12 hafta boyunca her hafta sonumuzu bu gazete için geçirdik.  Aç?kças? bitti?i için biraz üzgünüm. Çünkü al??m??t?m. Bu gazete için arkada?lar?m ablam?z ve abimiz çok emek harcad?k. Bu projede yer ald???m için çok mutluyum.

Kadir CALP: 12 hafta boyunca bir çok yerde bir çok duygu ve dü?üncem oldu. Geziye gitti?imiz de çok mutlu olmu?tum. Çok yorulduk ama de?di. Gazete ç?karmak pek kolay olmad? ama zoru hemen yapar?m imkans?z ise birkaç dakikam? al?r.

Secem KARATAY: Böyle bir birimde çal??mak benim için bir zevkti. Yapt?klar?m?zdan da mutlu oldum.

Abdulkadir KANDEM?R: Yapm?? oldu?umuz geziler sinema hiç unutamayaca??m bir an?m oldu.

Eyüp AMAT: 12 hafta boyunca çok yoruldum fakat bir yandan da çok mutlu oldum çok güzel vakit geçirdim ve bir sürü yeni ?ey ö?rendim.

Taha Arda ÖRNEK: Renkli Kalemlere ilk geldi?imde çok heyecanl?yd?m ama gün geçtikçe daha çok sevmeye ba?lad?m. Gazetecilik asl?nda çok kolay bir i? diyemeyiz ama çok e?lenceli 12 hafta boyunca çok ama çok güzel duygular hissettim.

Sehernur ADIGÜZEL: Bence gazetecilik d??ardan kolay gibi gözükse de hiç de kolay de?ilmi?. 12 hafta çok e?lenceli geçti. Yeni arkada?lar?m abi ve ablam oldu. Umar?m her çocuk bizim gibi bu duygular? ya?ar ve minik bir gazeteci olur.

Batuhan ÖZÜGÜZEL: Renkli Kalemler projesinde  oldu?um için çok mutluyum bir çocuk gazetesi nas?l olur bilmiyordum ama Tegv sayesinde ö?rendim. Tegv çok te?ekkür ederim.

küçüükküçük