Sağlıklı Yaşam Sırları

Sa?l?kl? ya?am herkesin istedi?i bir ?eydir, fakat istesek de sa?l?kl? ya??yor muyuz? Asl?nda sa?l?kl? olmak ki?inin kendi elinde olan bir ?ey. Siz de sa?l?kl? olmak için a?a??daki yaz?m?za göz atabilirsiniz:

IMG_3064 (Medium)

Düzenli uyuyun

Sa?l?kl? bir ya?am için ortalama 7-8 saat uyumal?s?n?z çünkü ba????kl?k sisteminizin dinlenmeye ihtiyac? var. Uzmanlar alarm kurmadan kalkman?z? tavsiye ediyor. Böylece vücut saatinizi de al??t?rm?? olacaks?n?z.

 

Stresle ba?a ç?kabilmeyi ö?renin

Hayat?n?zda sizi strese sokacak ne varsa bunlar? kafan?zda basite indirgemeye çal???n. En basitinden bugün bir toplant?n?z varsa bu toplant?y? gözünüzde büyütmeyin hatta bazen bu tarz durumlar? küçümsemenin bile stresi azaltt??? öne sürülüyor. Stres dolu bir ya?am sa?l?kl? olman?z? engeller, hayat?n?zda sizi üzecek ne varsa arka plana atmaya çal???n.

Sigara ve alkolden uzak durun

Çok kli?e gelse bile sigara ve alkol ciddi anlamda sizin dü?man?n?z. Her ne kadar sa?l?kl? beslenseniz bile e?er sigara al??kanl???n?z varsa kendi kendinize zarar verir ve yedi?iniz tüm sa?l?kl? besinleri hiçe saym?? olursunuz.

Bol su için

Akl?n?za her geldi?inde su için. Sürekli su içmek hem cildinizi gençle?tirecek hem de toksinleri atman?za katk? sa?layacakt?r.

Temizli?e önem verin

Ki?isel e?yalar?n?z? temiz tutun, ellerinizi olabildi?ince y?kay?p mikroplardan ar?nd?r?n. Evinizi temiz tutun haftada en az bir kez toz al?n, süpürün ve silin.

Do?a yürüyü?leri yap?n

Temiz bir hava kadar güzel bir ?ey olamaz. Gündelik ko?u?turmalar?n yan?nda olabildi?ince do?a yürüyü?lerine vakit ay?r?n, böylelikle kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Her meyveyi ve sebzeyi mevsiminde tüketin

Mevsiminde olmad??? halde yeti?tirilen her türlü meyve ve sebzeden uzak durun. Çile?i ilkbahardan yaz mevsimine do?ru, portakal? ise k?? mevsimlerinde vazgeçilmez meyve haline getirin.

Düzenli olarak spor yap?n 

Düzenli spor yapmak, sizi strese kar?? korur ve duygu durumunu iyile?tirir. Düzenli spor, vücuttaki serotonin, endorfin gibi mutluluk veren hormonlar?n salg?lanma düzeyini artt?r?r. Bu hormonlar?n sal?n?m? ise, sizi depresyon, endi?e, stres gibi negatif durum bozukluklar?na kar?? korur.

Düzenli spor yapmak, ba????kl?k sistemi fonksiyonlar?n? destekler ve güçlendirir. Bu nedenle, düzenli spor yaparken; enfeksiyonel hastal?klara; mide, ba??rsak hastal?klar?na yakalanma riskiniz ciddi biçimde azal?r. Spor yapman?n saymakla bitmeyen faydalar? vard?r bu sebepten dolay? biz de Renkli Kalemler ekibi olarak spor yapmay? ihmal etmiyoruz.

                                                                    IMG_3069 (Medium)

 

 

 

 

www.haberturk.com

www.uplifers.com