Sakız Sardunya Neden Bu Kadar Çok Sevildi?

sakiz-sardunya-topSak?z Sardunya kitab? ?stanbul’da sakin bir mahallede ya?ayan bir k?z çocu?unu anlat?yor. Bu k?z?n ad? Sak?z Sardunya’d?r ve bu k?z ismini sevmemektedir. Bu k?z bir küre ke?feder ve o küre sayesinde yeni bir k?ta ke?fedilir. Bu k?ta kimsenin bilmedi?i ?eyler bar?nd?rmaktad?r. Bu bilinmezlikler içinde ismini sevmeyen küçük k?z, zamanla kendisini ke?fetmekte ve ismini sevmektedir.

Elif ?AFAK taraf?ndan yaz?lan Sak?z Sardunya, çocuklar?n hayal gücünü ve dü?ünme yetene?ini geli?tirecek bir kitapt?r. Ayr?ca, çocuklar? sevgiye ve ho?görüye özendirir. Bu kitap sadece çocuklar?n de?il, büyüklerin de dikkatini çekmektedir. Bu kitab? okuyan büyükler, çocuklar?n hayal gücünün geli?ece?ini ve derslerinde ba?ar?l? olabilece?ini dü?ünür. Böylece hem büyükler, hem de küçükler sever ve okur. Ben okudum ve sevdim, sizlere de öneririm!