Savur’un Gururu Aziz Sancar

aziz sancar

2015 y?l?nda Nobel Kimya Ödülü’nü alan Aziz Sancar, Savurlular? gururland?rd?. Nobel ödüllü bilim insan? Prof. Dr. Aziz Sancar, “Nobel almak güzel bir ?ey. Fakat Mardin’in Savur ilçesinde doktorluk yapmak daha güzel bir ?ey.” dedi

Aziz Sancar 1946 y?l?nda Mardin’in Savur ilçesinde sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocu?u olarak dünyaya geldi. Anne ve babas? okuma yazma bilmiyordu. Ancak e?itime çok önem verdiklerinden o?ullar?n? okula gönderdiler. Aziz Sancar önce memleketinde ilk ve orta ö?renimini tamamlad?, ard?ndan t?p e?itimi almak üzere ?stanbul’a gitti. Yeniden Savur’a dönerek iki y?l boyunca doktor olarak görev yapt?. Daha sonra doktora çal??mas? yapmak üzere Amerika Birle?ik Devletleri’ne gitti. Doçentli?ini yine bu ülkedeki Yale Üniversitesinde DNA onar?m? üzerine yapt??? tezle ald?.

Bunun yan? s?ra hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat gibi alanlarda çal??malar yürüttü. Ba?ar?larla dolu bu meslek ya?ant?s?na ra?men Aziz Sancar’?n ABD’deki ilk y?llar? hayli zorlu geçmi?ti. Kendisine çok güvenemiyor, laboratuvar çal??malar?nda di?er ö?renciler kadar ba?ar?l? olamayaca??n? dü?ünüyordu. O da tek çarenin çok çal??mak oldu?una karar verdi. Üzerinde çal??t??? problemlerle ilgili basit deneyler haz?rlayacak, konusunu en ince ayr?nt?lar?na kadar ö?renecekti. Ama ilk ba?larda i?ler pek de planlad??? gibi gitmedi. Deneylerde istedi?i sonuçlar? bir türlü alam?yordu. Ba?kalar?n?n onu vazgeçirmeye çal??malar?na ra?men, o y?lmad? ve azimle çal??malar?na devam etti. 30 y?l süren gayretli çal??malar?n?n kar??l???n? da Nobel Kimya Ödülü’nü 2015’te kazanarak ald?.

Kaynak: www.sabah.com.tr