Seramik Sanatının “Sır”ları

Renkli Kalemler Zeyrek ekibi olarak ?ule Üzün’ün Zeyrek’te bulunan Küçük Ev Seramik Atölyesi’ni ziyaret ettik. Seramik sanat? hakk?nda o kadar çok ?ey ö?rendik ki biz bile çok ?a??rd?k.

?ule Üzün ile yapt???m?z röportajda hem seramik sanat? hakk?nda hem de kendi ya?am? hakk?nda birçok bilgi ö?rendik. Sanat dolu, ?irin atölyesinde bizi a??rlad??? için çok te?ekkür ederiz.

Kendinizden bahseder misiniz?
Tabii. ?smim ?ule Üzün, 5 seneden beri seramik sanat? ile ilgileniyorum. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasar?m? Bölümü mezunuyum. Atölyemi yeni açt?m, üretimlerimi ?u anda burada yap?yorum. Emekliyim, emekli olduktan sonra kendimi serami?e verdim.

Neden bu mesle?i seçtiniz? asdfg
Üniversitede Grafik Tasar?m? Bölümü’ne girdi?imi söylemi?tim. O zamanlar seramik de içimde ukdeydi. 20-21 sene kadar kendi mesle?imi yapt?m. Grafik tasar?mc? olarak sonra bir gün dedim ki “Yeter ben art?k seramikle ilgilenmek istiyorum.” Ondan sonra da bu mesle?e geçi? yapt?m.

Ne zamand?r bu mesle?i yap?yorsunuz ve bu mesle?e geçi? yapt???n?zda neler hissettiniz?
Be? y?ld?r. Çok güzel ?eyler hissettim. Seramik ilk olarak elle yap?l?p sonra beyinle, kafayla dü?ünülüp sonra kalple, sevgiyle ortaya koyulan bir sanat dal?. Zaten sanat böyle bir süreç. Dolay?s?yla bütün o sevgiyle yap?lan ?eyler bir ?ekilde ortaya böyle eserlerle ç?k?yor. Hisler, bu sanat dal?nda çok önemli.

asdfghSize ilham veren ?eyler nelerdir?
Bir sürü ?ey. Mesela ?u tarafta gördü?ünüz eserlerde ilham ald???m ?eyler genellikle okyanus dibi, tabiat, do?an?n kendisiydi. Bu tarafta gördü?ünüz çal??malar geleneksel çal??malar. Anadolu’daki kap? tokmaklar?n?, geleneksel çini motifleriyle bezeyerek modern tasar?mlar yapt?m. Yani birçok ?eyden ilham alabiliyorum bu sanat dal?nda.

Ailenizde bu i?le u?ra?an kimse var m??
Hay?r yok.

Neden serami?i seçtiniz?
Dedi?im gibi içimde ukde kalm??t? üniversiteye girerken. Emekli olduktan sonra ancak gerçekle?tirebildim. Benim için art?k su yolunu buldu diye dü?ünüyorum. Yani grafik tasar?m? da bir sanat dal?, 21 sene kadar yapt?m. ?u an ise hayalimi gerçekle?tiriyorum; öyle söyleyeyim.

Gelece?e yönelik planlar?n?z nelerdir? sdfgh
Kendi sergimi açmak istiyorum. ?u ana kadar karma sergilere kat?ld?m. ?n?allah ileride kendi sergimi de açaca??m. Yani ilk plan?m, hedefim bu.

Çocuklarla ilgili planlar?n?z var m??
?leride gerçekle?tirmek istedi?im planlar?m var. Böyle sanat dallar?n? çocuklar?m?za a??lamam?z, onlarla birlikte ya?atmam?z gerekiyor.

Renkli Kalemler Ekibi Olarak Neler Ö?rendik?

asdfghjkl asdfghj

1. Serami?in ham maddesi olan çamurlar? inceledik. Elimizi ?slat?nca, sert olan çamurun yumu?ad???n? ö?rendik.
2. Yap?m a?amas?nda ara verilmek istendi?inde, çamurun naylon po?ete sar?ld???n? ve böylelikle çamurun kurumad???n? ö?rendik.
3. Her boyan?n kendine özel bir numaras? oldu?unu ve bu boyalara “s?r” dendi?ini ö?rendik. 4. Seramik boyalar?n?n ana maddesinin bir renge sahip olmad???n?, ?s? ile birlikte bir renge dönü?tüklerini ö?rendik.
5. Renk örneklerinin bulundu?u, “skala” denilen seramik örnekleri oldu?unu ö?rendik.
6. ?lk f?r?nlamadan sonra ç?kan ürünlere “bisküvi” dendi?ini hatta yap?lan ürünlerin 2 defa f?r?nland???n? ö?rendik.
7. Seramiklerin 1050 derecede, 8-9 saat pi?ti?ini ö?rendik. Üstelik 8-9 saat de f?r?n?n içinde so?uma süresi oldu?unu ö?rendik.
8. ?ki çe?it çamur oldu?unu ö?rendik. Baz?lar? kal?p için baz?lar? ise elle ?ekillendirme için.

          sdfghjk asdfg