Şerife Abla İle Bir Gün!

IMG_5477 (Medium)

?erife Aksoy, Beykoz’un en sakin, en huzurlu köylerinden biri olan Mahmut?evket Pa?a Köyü’nün Cenaplar bölgesinde, bir çiftlikte ya??yor ailesiyle birlikte…

?erife Abla, Renkli Kalemler ekibi olarak bizi son derece sevimli, e?lenceli ve bir o kadar da ö?retici ya?am?n do?al yap?s?ndaki evinde a??rlad?. Tüm detaylar?yla çiftli?i gezdik, gördük, ö?rendik. Evsel çöp at?klar?m?z?n do?al ya?am için nas?l önemli oldu?unu anlad?k. Örne?in; evde sabahlar? yedi?imiz yumurta kabuklar?n?n ö?ütülüp solucanlar?n besini olabilece?ini ?erife Abla’dan ö?rendik. Kazlar?n çiftlikte ayr?k otunu yerken ayn? zamanda da topra?? gübreledi?ini de burada ö?rendik. Tavuk, hindi ve kazlar?n aras?nda tavus ku?unun me?erse hindilerin kavgas?n? engellemek için oldu?unu ö?renince de iyice ?a??rd?k.

IMG_5442 (Medium)

?erife Abla, bize iyi yemek yapman?n asl?nda do?ru ürüne ula?maktan geçti?ini özenle vurgulad?. Bunun için de, yerel üreticiyi desteklemenin önemini, do?ala ve katk?s?za ula?man?n ne kadar zor ve önemli oldu?unu anlatt?.

“Yeme?e olan ilgim, sadece yemek yapmakla s?n?rl? de?il. Sa?l?kl? beslenmeden yemek masas? süslemeye, bahçemde sebze-meyve yeti?tirmekten semt pazarlar? ve civar köylerden al??veri? yapmaya kadar, yemekle ilgili her ?eyi kaps?yor.  Günlerimi, gecelerimi yemekle ilgili okumaya, ö?renmeye harc?yorum ve ö?renilecek ne kadar çok ?ey oldu?una ?a??r?yorum. Yemeklerimi yaparken mümkün oldu?u ölçüde kendi bahçemde yeti?tirdi?im ürünleri kullan?yorum. En iyi yeme?in do?al, mevsimsel ve yerel malzemelerle yap?laca??na inan?yorum. Kendi co?rafyam?zda yeti?en ürünleri kullanmay? ve yerel üreticileri desteklemeyi savunuyorum.

IMG_5455 (Medium)

?yi, sa?l?kl? ve lezzetli bir yemek yapmak kolay de?il. Bir tarif okumakla, birinin ayaküstü bir ?eyler anlatmas?yla insan iyi yemek yapam?yor maalesef. ?yi bir yemek için, çok iyi malzeme, iyi ekipman ve elbette mutfak tekni?i ve deneyim gerekir.

Son y?llarda hem dünyada hem de Türkiye’de yemek sektörüne ola?anüstü bir ilgi var. Hemen herkes, yemekle ilgili daha çok ö?renmek, daha iyi deneyimler ya?amak istiyor. Bu duygu ve dü?ünceleri çok iyi anl?yorum çünkü ben de ayn? ihtiyac? hissederek bu yola ç?kt?m. Ama, di?er alanlarda oldu?u gibi, yemek konusunda da iyi içerik bulmak çok zor. Ben bu konular? ö?renirken çok zorland?m. ?yi yemek yapmak, misafirlerini güzel bir ?ekilde a??rlamak isteyenlerin, benim çekti?im zorluklar? çekmemeleri için katk?da bulunmak, bildiklerimi payla?mak istiyorum.”

?erife Abla, 2017 y?l?n?n ba?lar?ndan bu yana da, kendi evinde haz?rlad??? “?erife ile Ya?am” isimli yemek program?yla, özel bir kanal da seyirciyle bulu?uyor. Yine evinde “?erife ile Birgün” adl? yemek atölyeleri düzenliyor.

?erife Aksoy kimdir?

Anamur’da do?up büyüyen ?erife Aksoy, ilk, orta ve liseyi ?stanbul’da okudu. Hacettepe Temel E?itim Fakültesi‘ni bitirdikten sonra, 6 y?l ilkokul ö?retmenli?i yapt?. 2014 y?l?nda o?lu Aslan’?n da do?mas?yla birlikte ö?retmenli?i b?rak?p, hayat?nda yepyeni bir sayfa açt?. ?stanbul Le Cordon Blue’da mutfak ve pasta ?efli?i program?n? bitirdi. 2014’te Nezahat Gökyi?it Botanik Bahçesi’nin Edinburg Kraliyet Botanik Bahçesi ile birlikte düzenledi?i bahç?vanl?k kursunu bitirdi ve Edinburgh Royal Botanic Garden Bahç?vanl?k Sertifikas? ald?. Ekip biçmek, bahçede ürün yeti?tirmek çok ilgisini çekti?i için, sürdürülebilir ve onar?c? tar?ma merak duydu. 2017’de ?stanbul Permakültür (Sürdürülebilir Tar?m) Kolektifi e?itimlerine kat?l?p Permakültür Tasar?mc?s? oldu…