Sessiz Kral

Charlie_Chaplin

Bu dünyada herkese yer var, herkesi doyuracak kadar zenginlik var. Hayat hür ve güzel olmal?” demi? Charlie Chaplin. Ben de sizler için Chaplin’i ara?t?rd?m.

Charles Spencer Chaplin 16 Nisan 1889’da Londra’da do?mu?tur. Babas? usta bir güldürü oyuncusu, annesi ise opera ?ark?c?s? olan Chaplin, ilk kez babas?yla 5 ya??nda sahne alarak gösteri dünyas?na ad?m atm??t?r.

Babas?n? çok erken ya?ta kaybeden Chaplin’in, annesi de baz? sa?l?k sorunlar?ndan dolay? hastaneye yat?r?lmak zorunda kalm??t?r.

Chaplin zor zamanlar geçiren üvey abisi Sydney’in yan?nda olamam?? ve bu durum da onu çok etkilemi?. Abisiyle birlikte çok zorluklar ya?am??lar; 7-14 ya? aras? yetimhanede kalm??lard?r. Yetimhaneden ç?k?nca Chaplin, Karno Tiyatrosu’nda i? bularak bu kumpanyayla 7 y?l Avrupa, ?ngiltere ve ABD’de dola?m??t?r.

1913’te Mack Sennek taraf?ndan Keystone Tiyatrosu’nda i?e al?nan ve böylece sinema ya?am? ba?layan Charlie Chaplin, beyaz perdenin en ilgi çekici karakterlerinden ?arlo tipini yaratm??t?r. Komik b?y???, melon ?apkas?, paytak yürüyü?ü ve durmadan sallad??? bastonu ile ?arlo çok sevilmi?tir. Sinema dünyas? onu bu karakterle farkl? bir yere koymu?tur.

En sevilen filmleri ise Modern Times (Modern Zamanlar), City Lights (?ehir I??klar?), The Great Dictator (Büyük Diktatör) ve The Kid (Çocuk)’dir.

Charles Spencer Chaplin 25 Aral?k 1977’de ölmü?tür.

Renkli Kalemler gazetesi olarak Sessiz Kral’? sayg?yla an?yoruz.

Kaynak: https://tr.wikiquote.org/wiki/Charlie_Chaplin