Şimdi Sıra Onlarda!

image002 image001Çocuklar?n haklar?, çocuk üniversitelilerinden sorulur…

Çocuk Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? Beykoz Birimi’nde gerçekle?tirilen bir TAU Pro Bono Hukuk Kulübü ve TEGV Beykoz Birimi ortak çal??mas?d?r.

Bu proje çocuklar?n kendi haklar?n? tan?malar?n?, toplumdaki yerlerini bilinçli bir ?ekilde kavramalar?n? gerçekle?tirebilmek amac?yla düzenleniyor. ?lkö?retim 3. ve 4. s?n?f ö?rencilerinden olu?an on dört ki?ilik bir çocuk ekibi ile her hafta 2 saatlik çocuk haklar? temal? etkinlikler yürütülüyor. Konunun uzmanlar?n?n dan??manl???nda olu?turulan müfredat derslerin temalar?yla ili?kili olarak takip ediliyor.

Proje kapsam?nda çocuklara “hak ve hukuk kavramlar?n?n anlamlar?, çocuklar?n zorla çal??t?r?lamayacaklar?, herkesin vücudunun kendisine ait oldu?u, e?itim hakk? ve fikir hürriyeti” konular? oyunlar e?li?inde anlat?l?yor. Etkinliklerin sonunda, çocuklardan hikâyeler anlatmalar? isteniyor ve resim aktiviteleri yapt?r?larak, geri dönü?ler sa?lan?yor. Etkinlikler, Hukuk Fakültesi ö?rencileri taraf?ndan verildi?i için, çocuklar?n hukuk fakültesi hakk?nda da bilgi sahibi olmas? ilerde seçece?i meslekleri önceden tan?malar?na f?rsat sa?lan?yor.

Proje sonunda, çocuklara diplomalar? törenle verilerek “Çocuk Üniversitesi”nin ilk mezunlar? olmalar? sa?land?. 2018-2019 y?l?nda hukuk bölümü kulübü ile yeni bir projede proje orta?? olarak e?itimden uzakla?t?r?lm?? veya uzak kalm?? olan çocuklar?n e?itime kazand?r?lmas? için TEGV’in çal??malar?m?z devam edecek.