Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Nedir?

Sivil toplum kurulu?lar? toplumda önemli rol oynuyor. Onlar? tan?maya haz?r m?y?z?

Resim4Sivil toplum kurulu?lar? resmi kurumlar?n d???nda kalan ve bunlardan ba??ms?z olarak çal??an politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel ikna ve eylemlerle çal??an, gönüllü amac?yla hiçbir ?ekilde kar etmeyen kurulu?lard?r.

Sivil toplum kurulu?lar?n?n hiçbir kar??l?k beklemeden yard?m etmeleri bizler için çok de?erli. Topluma fayda sa?lamak için gönüllü vatanda?lar bir araya geliyor. Ülkenin ilerlemesi, geli?mesi ve refah seviyesine ula?mas?, onlar için çok k?ymetli.  ?yili?in önemini fark etmemize yard?mc? oluyorlar. Hemen hemen her alanda yer al?yorlar. Ya?ad?klar? çevreye duyarl? olunmas? için çal??malar yürütüyorlar. Örne?in AÇEV, anne ve çocuk e?itiminde önemli bir rol oynuyor. TEMA, çevre konusunda insanlar? bilinçlendiriyor. Peki, sizin bildi?iniz ba?ka sivil toplum kurulu?lar? var m??