Tanıtıyoruz, Dinliyoruz ve Öğreniyoruz: Yamaç Paraşütü

fatih hocaRenkli Kalemler Çaycuma ekibi olarak son y?llarda popüler olan planörlük ile ilgili bilgi almak için hem beden e?itimi hem de planör ö?retmenli?i yapan Fatih Kerti? ile bir araya geldik ve keyifli bir röportaj yapt?k.

 

 

 

Bize kendinizi anlat?r m?s?n?z?

?smim Fatih Kerti?.1975 y?l?nda Konya Ak?ehir’de dünyaya geldim. ?lk, orta ve lise e?itim hayat?m? Ak?ehir’de tamamlad?ktan sonra Samsun On Dokuz May?s Üniversitesi Beden E?itimi ö?retmenli?ini kazand?m. 1998 y?l?ndan beri beden e?itimi ö?retmenli?i yapmak-tay?m. Evli ve iki çocuk babas?y?m.

IMG-20180428-WA0000

Peki, nas?l bir çocuktunuz?

Nas?l bir çocuktum? Yaramaz ve haylaz bir çocuktum diyebilirim.

Neden ö?retmen olmak istediniz?

Kafamda iki tane meslek vard?: Ya beden e?itimi ö?retmeni ya da pilot olmak istiyordum. Zaten iki hedefim vard?. ?kisini de gerçekle?tirdim.

Yamaç para?ütüne nas?l merak sard?n?z?

Ak?ehir’de planörlük kurslar? vard?, her gün o kurstaki ki?iler para?ütle uçuyorlard?. Onlar? izlemek ho?uma gidiyordu, ben de dedim ki ‘yapaca??m!’

Yamaç para?ütünde yükseklik kaç metre olmal?d?r?

Yamaç para?ütü yaparken her mesafeden uçabilirsiniz. Rüzgârla yap?lan bir spor oldu?u için be? metreden de bin metreden de uçabilirsiniz.

Bu sporun tehlikeli yanlar? var m?d?r?

Her sporda oldu?u gibi bu sporun da tehlikeli yönleri var. Yani çok ?iddetli bir f?rt?nan?n oldu?u havada asla uygulanmamas? gerekir.

Yamaç para?ütü yaparken nas?l önlemler al?n?r?

Yamaç para?ütü yaparken öncelikle belirli bir yükseklikten uçu?a geçmeli, havada bulunan s?cakl?k de?i?ti?i için tulum ve eldiven giymeli, kask ve gözlük takmal?y?z.

Ya? s?n?r? var m?d?r?

Ya? s?n?r? var. Fakat Avrupa’da e?itim alan küçük ya?taki çocuklar da bu sporu yapabiliyor.

Bu sporu Çaycuma’da yayg?n bir hale getirmek ister misiniz?

Amac?m o yönde ama bir türlü talep olmuyor. Galiba pahal? bir spor oldu?u için ilgi gösterilmiyor.

IMG-20180428-WA0017

Bu keyifli röportaj için te?ekkür ederiz.