Tarih Kokan Ahlat

Tarihi Ahlat Selçuklu Mezarl??? 210 dekarl?k alan?yla 8 bin 169 mezar ta?? ve üzerindeki e?siz i?lemeleriyle büyük ilgi görmektedir. Ahlat, dünyan?n en büyük Türk ?slam mezarl??? unvan?na sahiptir.

selc?uklu-mezarlig?i-tarihi-15

Ahlat Selçuklu Mezarl???, Orhun Abideleri’nden sonra Türk ?slam co?rafyas? için en önemli eserdir diyebiliriz. Bu da ahlat?n ne kadar önemli bir yere sahip oldu?unu göstermektedir. Mezar ta?lar?n? sadece birer ta? olarak de?il bir an?t olarak görmek laz?md?r. Yüksekli?i 3.50 metreye ula?an mezarlar ve her cephesinde süslemeleri olan dikdörtgen prizma ?eklindeki ?ahideleriyle tan?nmaktad?r.

200 dönüm alana kurulmu? olan mezarl?ktaki ta?lar?, yap?ld?klar? döneme ve inançlara ait büyük ipuçlar? sunmaktad?r. Büyük Selçuklu Devleti döneminde yap?lm?? olan Ahlat Mezar Ta?lar? tarihe ?ahitlik etmektedir.

Ahlat Selçuklu Mezarl??? Özellikleri

ahlt mzrlk

Selçuklu Mezarl??? üç ana tip mezar ta??na sahiptir. Bunlardan birincisi, üstünde ?amanizm inanc?na ait 12 hayvanl? olan Türk Uygur takviminde de kullan?lan hayvanlardan örnekler ta??m?? olan ?ahideli mezarlard?r. Di?er ikinci tip mezar ta??, makamlar?n görülmü? oldu?u sanduka mezarlard?r. Üçüncü tip ise bey ve zenginler için yap?lm?? olan mezar?n içindeki cesedin mumyaland??? kurgan ad? verilen mezar tipidir. Selçuklu mezarl???ndaki mezar ta?lar?na bak?ld???nda, Ahlat’?n pek çok ilim adam?, kad? ve sanatkâr yeti?tirmi? oldu?unu görebilirsiniz. Bu yönüyle bir ilim ve kültür merkezi konumunda oldu?u görülmektedir. Ahlat’taki Selçuklu Mezarl??? iki k?s?mdan olu?makta olup 60 bine yak?n insan?n yatt??? belirtilmektedir. Ta?lar?na bak?ld???nda, Ahlat’ta belirli alanlarda görülen küçük mezar alanlar?n?n d???nda tarihi k?ymette olan ve büyük alanlar kaplayan kabristanlar bulunmaktad?r. Taht-? Süleyman Kabristan?, K?rklar Kabristan?, Kale Kabristan?, Harabe ?ehir Kabristan?, Merkez Kabristan?, Meydanl?k Kabristan? isimleriyle an?lm?? olan alt? adet kabristan daha mevcuttur.

Ahlat, tarihi de?erdeki mezarl?klar? ile öne ç?km??t?r. Selçuklu Dönemi’ne ait olan mezar ta?lar? Türk ?slam tarihi bak?m?ndan önemli bir tarihi de?erdir. Ayr?ca Osmanl? Devleti’ni kuran Osman Beyi’in babas? olan Ertu?rul Gazi, Ahlat’ta dünyaya gelmi?tir.

Kaynak: biliyomusunuz.com