Tarihi Adana Kız Lisesi

P_20170414_141943DSCN0068

Adana’n?n önemli bir kültür ve sanat merkezi haline gelen, Tarihi Adana K?z Lisesi’nin geçmi?ten günümüze ula?an yolcu?unu sizler için derledik.

Adana Kültür Sanat Merkezi, 1881-1983 tarihleri aras?nda Adana Valisi Abidin Pa?a taraf?ndan Askeri Rü?tiye (ortaokul) olarak yapt?r?lm??t?r. 1885 y?l?nda subay ve devlet idaresi için devlet memurlar?n?n yeti?mesini sa?lamak amac?yla lise bölümü eklenmi? ve Adana Mülki ?dadi Mektebi ad?n? alm??t?r. 1908 y?l?nda okulun ad?, Mekteb-i Sultani olmu?tur. I. Dünya Sava??’nda askeri depo olarak kullan?ld???ndan, okul geçici olarak ?imdiki Erkek Lisesi’nin laboratuvar?na ta??nm??t?r. 1923’te ise okul, “Adana Lisesi” ismini ald?. 1931 y?l?nda sadece erkek ö?rencilerin ö?renim gördü?ü, bir lise haline gelmi?tir. 1932’deyse, sadece k?z ö?rencilerin yat?l? olarak ö?renim gördü?ü, ortaokul ve lise e?itimi verilmeye ba?lanm??t?r. 1993 -1994 e?itim y?l?nda ortaokul kald?r?lm??, 1999 depreminde zarar görene kadar “Adana K?z Lisesi” ad?yla yat?l? bir k?z lisesi olarak e?itime devam edilmi?tir.

2005-2006 y?l?nda Adana Valili?i ?l Özel ?daresi taraf?ndan restore edilerek, 2007 y?l?nda Adana Valili?i Kültür Sanat Merkezi olarak hizmete aç?lm??t?r. Binan?n bir kültür sanat merkezine dönü?türülmesinin ard?ndan, 2007’de vefat eden Adanal? foto?raf sanatç?s? Mehmet Baltac? an?s?na kurulmas? dü?ünülen Mehmet Baltac? Foto?raf ve Sinema Tarihi Müzesi bu tarihi binada konu?land?r?lm??t?r.

Ayr?ca tarihi binan?n bir s?n?f?, eski haliyle dekore edilerek müze haline getirilmi?tir. 1930 y?llar?ndan bir s?n?f?n havas?n? ya?ayaca??n?z müzede, K?z Lisesi’ne ait tarihi e?itim malzemelerini ve tarihi foto?raflar? bulabilirsiniz.

Kaynak: www.tamsanat.net