Tarihi Giresun Müzesi…

müze 3müze 4Müze 1 Müze 2

Y?lda 12.000 ki?inin ziyaret etti?i Giresun Müzesi’ni Renkli Kalemler Giresun ekibi olarak biz de ziyaret ettik. Gezimizde tarihi eserleri inceledik.

18.yüzy?l ortalar?nda yap?lan 1923 y?l?na kadar Ortodoks Kilisesi olarak kullan?lan bu tarihi bina nüfus mübadelesi sonucunda, bir süre bo? kalm??t?r. Daha sonra 20 y?l cezaevi olarak kullan?lm??t?r. 1982 y?l?nda restore edilen bina, 1988 y?l?nda Giresun Müzesi olarak hizmet vermeye ba?lam??t?r.

Müzenin idare binas? önceden papaz evi olarak kullan?lm??t?r. Giresun Müzesi’nde yakla??k 2.000 eser vard?r. Eski Tunç Ça??’ndan çanaklar, kaplar, tak?lar, tarihi paralar, Osmanl? zaman?ndan tabancalar, tüfekler, çe?itli k?l?çlar yer almaktad?r. Müzemizi yerli yabanc? turistler ziyaret etmektedir.