Tarihi Haydar Baba Türbesi

IMG_3247

Tarihi Haydar Baba Türbesi, Haydarbey Mahallesi’nin do?u k?sm?nda yer al?r. Mezarl?kta di?er mezarl?klarda gördü?ümüz ?ahideli ve sandukal? mezar tipleri mevcuttur. Haydar Baba tahminen 12. veya 13. yüzy?lda Erci?’te ya?am??t?r.

Erci?’in Haydarbey Mahallesi’nde türbesi olan ve mahalleye ad?n? veren Haydar Baba’n?n kim oldu?u kesin olarak bilinmemesine ra?men onun Ahmet Yesevi Hazretlerinin müritlerinden biri oldu?u tahmin edilmektedir. Selçuklular’?n Anadolu’ya giri? yapt?klar? dönemde Erci?’e geldi?i belirtilir. 1470 y?l?nda Erci?’ten geçerek Akkoyunlu Hükümdar? Uzun Hasan’la görü?mek üzere Tebriz’e giden Ye?bek, Baba Haydar Köyü’nden geçti?ini belirtir. Bu tarih dikkate al?nd???nda Haydar Baba’n?n bu tarihten en az 200 y?l önce burada ya?am?? oldu?u ortaya ç?kar. Her y?l yaz aylar?nda gömülü oldu?u yer çok say?da insan taraf?ndan ziyaret edilir. Ayr?ca dü?ünü yap?lacak gelin adaylar? önce buraya getirilir.

Kaynak: www.ercis.gov.tr