Tarihi Zeytinlik Mahallesi ve TEGV

Renkli Kalemler Giresun ekibi olarak Zeytinlik Mahallesi’nin tarihini ara?t?rmaya Giresun Ö?renim Birimi Aysel ve Mesut Taftal? Etkinlik Merkezi’nden ba?lad?k.

Bu tarihi konak geçmi?te Necati Bey ?lkokulu, Halk E?itim Rehberlik Ara?t?rma Merkezi olarak kullan?lm??t?r. 15 Ekim 2002’de Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’na tahsis edilmi?;  böylece TEGV tarihi bir miras? devralm??t?r. Bu bilgiden yola ç?karak Zeytinlik Mahallesi’ni merak eden Renkli Kalemler ekibimiz, Zeytinlik Mahallesi Derne?i Ba?kan? Ahmet Co?kun ile bulu?tu ve bir röportaj gerçekle?tirdi. En merak etti?imiz soruyu sorarak ba?lamak istiyoruz:

-?smi neden Zeytinlik Mahallesi?

Eskiden buras? kuzeybat? güne?ini çok bol ald??? için yüzlerce hatta binlerce zeytin a?ac? oldu?u söylenmekte. ?smini bu a?açlardan ald???n? biliyoruz. ?u ana kadar elimizdeki tek bulgu bu.

-Zeytinlik Mahallesi’nin tarihi hakk?nda bizi bilgilendirebilir misiniz?

Tabi ki bilgilendiririm. Zeytinlik, 1800’lü y?llarda özellikle f?nd?k tar?m?n?n ilk ba?lad??? dönemlerde geli?meye ba?lam??. Buradaki insanlar?n Avrupa’ya f?nd?k ihraç etmesinden dolay? buraya gelen gemiler in?aat malzemesi getirmi?. O ?ekilde burada bir mahalle kurulmu?tur.

– Geçmi?te Zeytinlik Mahallesi hangi sakinleri a??rlad?? Tan?nm?? simalar var m?yd??

Evet, var. Geçmi?te eski Futbol Federasyonu Ba?kan? ?enes Erzik Bey, burada do?mu? büyümü?. Ondan sonra da UEFA’ya kadar da yükselmi? me?hur bir insan.

-Mahallenin ev sakinleri evlerine yeterince ilgi gösteriyor mu?

Çok ilginç bir soru; maalesef gösteremiyorlar. Çünkü bu evlerin bak?m? çok zor. 1800 y?llar?ndan kalma oldu?u için yakla??k evlerin d?? cepheleri, çat?lar?, kap?lar? ciddi anlamda pahal?ya tamir oluyor. O yüzden bak?m masraflar?n? ?u anda devlet kar??l?yor.

-Bu binalar?n bu kadar y?l dayanmas?n?n s?rr? var m??

Tabi ki, var. Bu evler, özellikle mü?temilat diye bildi?imiz çama??rhane, orta katlar oturma odalar?, mutfak ?eklinde; üst katlar ya?am katlar?, yatak odalar? ?eklinde dizayn edilmi?tir. Özellikle Giresun’un ikliminden etkilenmeyecek ?ekilde kaliteli malzemelerden yap?ld??? için bu zamana kadar gelmi?.

-Zeytinlik Mahallesi bir turistik mekan olarak de?erlendiriliyor mu? Bu alanda çal??malar yap?l?yor mu?

Tabi ki de?erlendirilebilir. ?u anda yakla??k 143 tane tescilli bina var. Bunlar?n içerisinden ona yak?n bina hem pansiyon hem de butik otel ?eklinde düzenlenirse turistik tesis olarak turizme destek verilebilir. ?u an bu çal??mayla ilgili birkaç özel sektör taraf?ndan inceleme yap?l?yor. Yak?n zaman içerisinde buraya en az?ndan bir tane butik otel ?eklinde bir tesis yap?lacak.

 

DSC03659 DSC06980

DSC06966