Taş Köprü

Renkli Kalemler Adana Ekibi  olarak Adana’n?n simgesi haline gelen tarihi eserlerden biri olan Ta?köprü hakk?nda sizlere bilgi vermek istedik.

Adana’da Seyhan nehri üzerinde, ?ehri ikiye ay?ran, Seyhan ile Yüre?ir ilçelerini birle?tiren, eski ad?yla Justinianus Köprüsü, herkesin bildi?i ad?yla Ta?köprü hâlâ dimdik ayakta. Köprünün uzunlu?u 319 metre ve yüksekli?i 13 metre. Adana’da görülmesi gereken yerlerden biri olan Tarihi Köprü hakk?nda sizlere daha detayl? bilgi verece?iz:

Ta?köprü’nün Tarihçesi ve Özellikleri

Dünyan?n en eski ve hâlâ kullan?lan az say?daki köprülerinden birisi olan Ta?köprü, isim olarak Saros Köprüsü, Justinianus Köprüsü ve en sonunda günümüzde  Adana Ta?köprü olarak an?lmaktad?r. Roma ?mparatoru Hadrian taraf?ndan yapt?r?lan Ta?köprü, Roma ?mparatoru Justinianus zaman?nda ciddi ?ekilde onar?lm??t?r. Seyhan Nehri üzerinde bulunan ve aslen 21 gözlü olan köprü, Seyhan Nehri’nin ?slah? s?ras?nda 7 gözünün toprak alt?nda kalmas?yla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. Yap?l???nda geni?li?i için muhtemelen 2 atl? araban?n rahat geçece?i ?ekilde tasarlanm??t?r. Roma köprülerindeki teknik burada da görülmektedir.

Ta?köprü’ de kullan?lan kemerlerin hemen hemen hepsi birbirinden farkl? ölçülerdedir. Bunun da sebebi köprünün farkl? dönemlere ait in?a tekniklerini bir arada bulundurmas?d?r.

Ta?köprü, tüf ta??, mermer ve spolien malzeme kullan?larak yap?lm??t?r. Özellikle köprünün do?u taraf?n?n ilk yap?ld??? dönemin özellikleri hâlâ korunmaktad?r. Köprüde, dolgu duvar tekni?i ile geçmi?te yap?lm?? olan do?u k?sm? hâlâ ilk günkü özelli?iyle de?i?memi?tir. Ta?köprü’de görülmesi gereken en güzel kal?nt?lar ise, köprünün kuzeyinde 11.gözün üzerinde kemerdeki aslan ve  ay y?ld?zl? bayrak kabartmalard?r. E?er f?rsat?n?z olursa köprüyü yaya olarak geçmenizi tavsiye ederiz.

Kaynak: www.gelgez.net

 

Resim1