TEGV Çocukları Polis Amcalarını Unutmadı

DJI_0173

TEGV Çocuklar? Türk Polis Te?kilat?’n?n 172. y?l?nda Emniyet Müdürlü?ü’nü ziyaret ederek Polis Haftas?n? kutlad?lar.

Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? (TEGV) Savur Ö?renim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi çocuklar?; Emniyet Te?kilat?’n?n 172. kurulu? y?l dönümü etkinlikleri kapsam?nda “Savur ?lçe Emniyet Amirli?ini” ziyaret ederek görev yapan polislerin “Polis Haftas?n?” kutlad?.

Çocuklar? kap?da kar??layan emniyet amiri ve polisler, çocuklara e?itim salonu, kamelya, haber merkezi ve personel hizmet binas?n? gezdirip, ikramlarda bulundular. Ziyaret esnas?nda TEGV çocuklar?, polislere elleri ile haz?rlad?klar? kartlar? takdim ederek onlara güvenli?imizi sa?lad?klar? için te?ekkür ettiler. TEGV çocuklar?; telsiz kullan?p, polis yele?i de giyerek polislik heyecan?n? da ya?ad?lar. Çocuklar polislerle bir süre sohbet ettikten sonra drone uçuruldu ve hep birlikte hat?ra foto?raf? çekildi.