Turlar Başladı!

Karadeniz’in tek adas? olan Giresun Adas?’na tur seferleri ba?lad?. 

Karadeniz’deki Giresun adas?, eski ad?yla Areionesos (ilkça?daki ad?) 40.000 metrekarelik bir alana sahip ve k?y?dan 1.6 km. aç?ktad?r. Geçmi? kültürlerden izler ta??yan ada, tam bir do?a harikas?d?r. Do?a ile iç içe olan bu adada yakla??k olarak 71 bitki ve 81 ku? türü mevcuttur. Karadeniz’in incisi Giresun Adas?, pek çok kavime ev sahipli?i yapm??t?r. Özellikle Güç Tanr?s? Herkül’ün “Alt?n Post” için Giresun Adas?’na gelmesiyle mitolojide önemli bir yere sahiptir.

Giresun Liman?’ndan hareket eden gezi ekibi Giresun manzaras?n? seyrederek Karadeniz ?ark?lar? e?li?inde yirmi be? dakika içerisinde adaya ula??yor. Adada temsili amazonlar sizi kar??l?yor. Adan?n mitolojik tarihi hakk?nda bilgileri, rehber e?li?inde gezerek ö?reniyorsunuz.

Kar??n?za sur kal?nt?lar?, ku? yuvalar?, tap?naklar ve Ana Tanr?ça Kybele’yi temsil eden Hamza Ta?? ç?k?yor. Ya?am için umut veren ve mistik güç kayna?? oldu?una inan?lan dilek ta?? yerli yabanc? turistlerin ilgisini çekiyor.

Giresun turizmine katk? sa?layan bu do?a harikas? aday? görmek isteyenler bu f?rsat? kaç?rm?yor.Bu mitolojik adaya e?er bir yolculuk yapmak isterseniz her gün 10:00-12:00-14:00 saatlerinde motorla yap?lan 3 seferden birini tercih edebilirsiniz.

altin_post