Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nde 40. Yıl

19-23 May?s 2017 tarihleri aras?nda düzenlenen festivallerin geçmi?i üç bin y?l öncesine dayan?yor.

Giresun ili,  üç bin y?ld?r her  y?l 20 May?s gününde “May?s Yedisi” kutlar. 1977’ye kadar bu isimle an?lan ?enlik, daha sonra “Uluslararas? Giresun Festivali” olarak an?lmaya ba?lar. Geleneklerine sahip ç?kan Giresun, Giresun Belediyesi öncülü?ünde e?lenceler düzenler.

Bu e?lencelerde sac ayaktan geçmeye, dere ta?lamaya, adan?n etraf?n? dola?maya yer verilir. Böylece Giresun ili, geleneklerini ya?arken bu festivalin amac? olan; soyun sürdürülmesini, bahar?n geli?ini, kötü olaylardan kurtulu?u, bereketi kutlam?? olur. Ayn? zamanda tiyatrolar, resim sergileri, konserler, fuarlar düzenlenir.

Giresun halk?n? bu y?l da bir araya getiren Aksu ?enlikleri, birlik ve beraberli?i sa?lamada, kültürümüze sahip ç?kmada büyük rol oynar.

Kaynak: www.giresun.edu.tr

Resim7