Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış

18403150_610889965782135_2602059691313450708_nHitit Üniversitesi ö?rencileri abi ve ablalar?m?z örne?ine az rastlan?lan bir projeye imza att?lar.

Üniversite ö?rencisi abi ve ablalar?m?z , bizler gibi ö?renci olup; uzaklarda ya?ayan arkada?lar?m?z?n sevinçlerine ?ahit olabilmek, onlar? mutlu edip gülümsemelerini sa?lamak için bir proje yapmaya karar verdiler. Ad?n? ‘Umut I????’ koyduklar? projeyle birlikte ö?renciler, aileleri, arkada?lar? ve çevrelerinden ald?klar? desteklerle çocuklar?n k?rtasiye ihtiyac?n? kar??lay?p, ihtiyac? olan okullara götürmeyi amaçl?yorlar. Gelen büyük destekler sayesinde, 500 ö?renciye ula?may? hedeflerken 2750 ö?renciye destek olma f?rsat? buldular. ?çinde k?rtasiye malzemelerinin bulundu?u hediye paketlerinin 2000 tanesini Van’?n Erci? ilçesindeki 18 köy okuluna gidip tek tek da??tan ve kalan 750 hediye paketini de Çorum’un ?skilip ilçesinde payla?an ö?renci abilerimiz ve ablalar?m?z, projeden dolay? çok mutlu olduklar?n? ve bu projeye devam edeceklerini söylediler.