Unutulan Sokak Oyunları

Eski zamanlarda sokaklarda oynanan birçok oyun vard?. Art?k eskisi kadar oynanmayan bu oyunlar? biz çok özledik. Hadi hep birlikte eski sokak oyunlar?m?z? hat?rlayal?m!

 

IMG_2019-min

Kutu Kutu Pense: Eski zamanlarda oynanan bir sokak oyunudur. Bu oyun 5-10 ki?i ile oynan?r. Çocuklar el ele tutu?arak oyunun tekerlemesini söyler. Tekerleme esnas?nda bir ki?inin ad? söylenir ve o ki?i arkas?na döner. S?rayla bu ?ekilde devam eder.

WhatsApp Image 2019-01-12 at 21.01.23-min

 

Birdir Bir:  En az 2 ki?i ile oynan?r. Atlayacak bir ki?i seçilir ve di?er oyuncular e?ilirler. Atlayan ki?i dü?meden arkada?lar?n?n üzerinden atlamaya çal???r. Atlarken söylenilen kafiyeli oyun sözleri vard?r: Birdirbir yerle bir / ?kidir iki, ormandaki tilki / Üçtür üç, yapmas? güç / Dörttür dört, ku? gibi öt / Be?tir be?, ald?m bir e? / Alt?d?r alt?, yapt?m kahvalt? / Yedim yedi, elim s?rt?na de?di / Sekizim seksek / Dokuzum durak / Onum oturak / On birim sen de yat / On ikim dünya turu

WhatsApp Image 2019-01-12 at 21.01.24-minSaklambaç: 3’ten fazla ki?i ile oynan?r. Aralar?ndan bir ebe seçilir ve o ebe bir duvara yaslanarak gözlerini kapat?p belli bir say?ya kadar saymaya ba?lar. O s?rada di?erleri saklan?r. Sayma bitti?inde ebe gözlerini açar ve saklananlar? bularak ebelemeye çal???r. Ebelenen ki?i, ebe olur.

Ebelemece: Eski zamanlar beri de?i?meden günümüze kadar gelen bir oyundur.WhatsApp Image 2018-12-08 at 23.15.04-min
Bu oyun, 5-20 ki?i ile oynan?r. Aralar?ndan biri ebe seçilir ve di?er ki?iler ebeden kaçar. Ebe kimi yakalarsa o ki?i ebe olur.

IMG_2192-minSeksek: Bu oyunda belli bir oyuncu say?s? yoktur. Yere resimdeki gibi bir ?ekil çizilir. Oyuncular tek tek s?raya girer ve ellerine bir ta? al?p ilk kutucu?a atarlar. Tek ayak üstünde tüm rakam kutucuklar?na tek tek s?çrayarak gider ve dönü?te o ta?? almaya çal???rlar. Çizgilere basmadan devam ederlerse s?rayla di?er kutucuklara da atlarlar.

IMG_2026-min

 

Yakar Top: Bu oyun 4 ki?i ile oynan?r. 2 ki?i ortaya, 2 ki?i ise yanlar?na geçer. Yandakiler ortadaki ki?ileri top ile vurmaya çal???rlar. Ortadakilerin ikisi de vurulursa, ortada durma hakk? di?erlerine geçer.

 

img_5797a2c8a9063_1469555400Dokuzta?: ?ki tak?m ile oynan?r. 9 ta? bulunur ve üst üste dizilir. Tak?mlar belli bir uzakl?ktan ta?lar? vurmaya çal???r. En çok ta?? vuran tak?m kazan?r ve elenen tak?m? top ile vurmaya çal???r.

Kaynak: Google görseller