Unutulan Çocuk Oyunları

Çocukken nerede yuvarlak bir ta? görsek “be? ta?” oynamak için o ta?? al?p saklam???zd?r. Ya da “körebe” oyununda içimizden sürekli ebe olmamay? dilemi?izdir. Bilgisayar oyunlar?na olan ilgi artarken sosyalle?memizi, güzel vakit geçirmemizi sa?layan oyunlar?m?z unutulmaya yüz tutmu? durumda. Bu güzel oyunlar?m?z? unutmamak ve unutturmamak için haydi onlar? hat?rlayal?m.

Birdirbir : Bu oyunda belli bir ki?i s?n?rlamas? yoktur. Ki?i say?s? artt?kça oyun daha zevkli bir hale gelir. Oyunun ba??nda bir ebe seçilir. Ebe öne e?ilerek ellerini dizlerine dayar. Di?erleri bir kaç metre arayla s?ra olu?tururlar. Oyuncular s?rayla ko?arak, e?ilmi? duran ebenin üzerinden ellerini s?rt?na bast?r?p, bacaklar?n? açarak atlarlar. Atlarken de s?rayla tekerlemenin dizelerini söylerler: “Birdirbir. ?kidir iki, olur tilki. Üçtür üç, yapmas? güç. Dörttür dört, ku? gibi öt. Be?tir be?, ald?m bir e?. Alt?d?r alt?, yapt?m kahvalt?. Yedim yedi, elim s?rt?na de?di. Sekizim seksek. Dokuzum durak.” Dengesini kaybeden ya da dü?en oyuncu “yanm??” say?l?r ve yeni ebe olur.

Resim4

Be?ta? : Birden fazla ki?iyle oynan?r. Be? tane yuvarlak ta?la oynan?r. Oyunun a?amalar? ?öyledir: Ta?lar serbest yere b?rak?l?r. Ebe yerdeki ta?lardan uygun olan?n? seçer. Seçti?i ta?? havaya atar. Her att???nda yerden bir ta? al?p havaya att??? ta?? yakalar. Yerdeki ta? bitinceye kadar i?lem devam eder.

E?er havaya att??? ta?? kapamaz veya yerden almak istedi?i ta?tan ba?ka ta?a dokunursa oynama hakk?n? arkada?? kazan?r. Oyun bu ?ekilde ikiler, üçler ve dörtler olarak devam eder. Oyunun son a?amas? olan dedelerde ta?lar yere at?l?r. Ba?parmak ve i?aret parma??n?n aras? aç?larak bir kale görüntüsü verilmeye çal???l?r. Oyuncu yerden bir tane uygun ta?? eline al?r.

Rakip oyuncu en son parma??n aras?ndan geçecek ta?? seçer. Bu ta? di?er ta?lar?n parmaklar aras?ndan geçirilmesine engel olacak ta?t?r. Oyuncu eline ald??? ta?? havaya atar. Havaya att??? esnada yerdeki ta?? kaleden geçirmeye çal???r. Bunun için iki hakk? vard?r. Birinci seferde ta?? düzeltir. ?kinci seferde ta?? parmaklar? aras?ndan geçirir. E?er bu esnada ta?? ba?ka bir ta?a çarpt?r?r veya havaya att??? ta?? kapamazsa hakk?n? rakip oyuncuya verir. Tüm bunlardan sonra oyunun final bölümüne geçilir. Ta?lar?n tamam? avucunun içinde hafifçe yukar? do?ru at?l?r ve avucun tersiyle ta?lar tutulmaya çal???l?r. Avucunun tersinde en çok ta? kalan oyuncu oyunu kazan?r.

5(13)

Körebe : Göz ba?lama oyunu da denir. Körebe gözleri ba?l? olan ebenin öteki oyunculardan birini yakalamas?, bazen de yakalad?ktan sonra kimli?ini söyleyebilmesine dayan?r. Yakalanan oyuncu yeni ebe olur.

geleneksel-cocuk-oyunlari-kucukcekmece-de-yasatiliyor

Ya? Satar?m Bal Satar?m: Ne kadar çok oyuncu olursa o kadar zevkli olan bir oyundur. Bir ebe vard?r ve di?erleri çember olu?turup yere çökerler. Ebe elinde bir mendille, “Ya? satar?m, bal satar?m. Ustam ölmü? ben satar?m. Ustam?n kürkü sar?d?r. Satsam on be? lirad?r. Zambak zambak dön arkan? s?k? s?k? bak” diyerek çemberin etraflar?nda dola??r. Sonunda mendili birinin arkas?na koyar ve ko?maya ba?lar mendili b?rakt??? ki?i kalk?p ebeyi kovalamaya ba?lar. E?er ebe yakalanmadan onun yerine geçebilirse, di?er oyuncu ebe olur. E?er yakalan?rsa tekrar ebe olur.

maxresdefault

?sim ?ehir Bitki: Grup oyunudur. Herkes eline kâ??t kalem al?r. Kâ??tlara ?sim-Bitki-?ehir-Hayvan-Ünlü-Ülke vs ba?l?klar?n? yazarlar. Oyunculardan biri içinden alfabeyi saymaya ba?lar. Di?erleri dur deyince hangi harfi söylerse o harfle ba?layanlar? ellerindeki kâ??da yazarlar. ?lk tamamlayan 10’a kadar saymaya ba?lar. 10 deyince herkes kalemleri b?rak?r. Her ba?l?k 10 puan de?erindedir. Ayn? ?eyleri yazanlar puan?n yar?s?n? al?r. En çok puan toplayan oyunu kazan?r.

Mendil Kapmaca: ?ki grup halinde oynan?r. Ortaya bir mendil konur ve gruplar e?it uzakl?kta ikiye ayr?l?r. Orada, oyunu yöneten (ebe) ki?inin i?aretiyle gruplar, mendili öncelikle kap?p e?lerine getirmeye çal???rlar. Mendili kapan, e?lerine zaman?nda yeti?emezse, di?er gruplar taraf?ndan mendille s?rt?na vurulur ve kar?? grubun adam? olur. Yenen grup, yenilen grubun s?rt?na binerek, önceden belirlenen yerde tur atar.

zotantik