Yanardağ ile Dans

Macera tutkunu insanlar taraf?ndan ke?fedilen 2 yeni spor, hem e?lenceyi hem de heyecan? zirveye ta??yor.

Spor yapmak, hem keyifli hem de sa?l?kl? bir aktivite. Bu sebeple sa?l?kl? olmak isteyen insanlar için, doktorlar?n hepsi spor yapmay? önerir.

Sörf denildi?inde akl?m?za hemen bir sörf tahtas? ve uçsuz bucaks?z bir deniz gelir; çünkü görmeye al???k oldu?umuz manzara budur. Peki sörfün de kendi içinde türleri oldu?unu biliyor muydunuz? Üstelik bu türlerin baz?lar?, ölüme meydan okur cinsten!

Çok eski bir geçmi?e sahip olmayan yanarda? sörfü ve tren sörfü, macera tutkunlar?n?n son dönemdeki gözde sporlar? hâline geliverdi. Bu iki spor dal?n? biraz daha iyi bilmekte fayda var.

Yanarda? Sörfü

Nikaragua’da bulunan Cerro Negro adl? aktif yanarda?da yap?lan bir spordur. Öncelikle yürüyerek da??n zirvesine ç?kan macera tutkunlar?, sörf yapmadan önce k?sa bir e?itim al?yor. Sörf s?ras?nda da, insanlar?n daha güvenli bir ?ekilde sporlar?n? yapabilmelerini sa?layan güvenlik ekipmanlar? da??t?l?yor. Ard?ndan, sörf zaman? geliyor ve insanlar yakla??k 80 km h?zla, 726 metre yüksekli?indeki da?dan a?a??ya do?ru kaymaya ba?l?yorlar.

www.enteresan.com
www.enteresan.com

Genelde, e?itmenler taraf?ndan oturarak a?a??ya inilmesi tavsiye edilse de baz?lar? tehlikeyi göze alarak, t?pk? deniz sörfünde oldu?u gibi ayakta kaymaya da çal??abiliyor. Bu sporun en zor yanlar?ndan birisi, kayarken ci?erlerinize dolma tehlikesi bulunan volkan külleri. Ayr?ca dengenin sa?lanamad??? durumlarda, yuvarlan?p sakatlanma riski de oldukça fazla. Volkan?n aktif olmas? tehlikeyi art?ran bir di?er unsur.

Bu spor, henüz dünyada yayg?nla?m?? de?il. Ülkemizde de çok fazla bilinmiyor; ama çok keyifli ve heyecan dolu bir spor oldu?undan hiç ?üphemiz yok.

Tren Sörfü

Tren Sörfü, dünyan?n farkl? yerlerinde macera sever gençlerin ba?latt??? bir spor dal?. Bu sporu sadece “trenin d???nda yolculuk yapmak” olarak tan?mlayan gençler, bunun oldukça renkli bir aktivite oldu?unu savunuyor.

8278085e-9ebc-44da-99eb-f61e96756b6fTren sörfü asl?nda sadece trenin d???nda yolculuk yapmak kadar masum bir spor de?il, pek çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Örne?in, trenlerin üstünde bulunan elektrik direkleri, yanl??l?kla tutulmalar? hâlinde ölümcül olabilir ya da hareket hâlindeki bir trenin vagonlar? aras?nda z?plamak, trenin alt?nda kalmaya sebep olabilir. Yine de bu sporu yapan gençler bu tehlikeleri göze al?yor ve bunlar? kendi ak?llar?nda planlad?klar?n? öne sürerek macera pe?inde ko?maya devam ediyorlar.

(Kaynak: www.advenport.com)