Yaşanabilir Çevre

Çevre kirlili?i günümüzün en büyük sorunlar?ndan biridir. Su, hava, toprak, gürültü çevre kirliliklerine örnektir.Tüm bu sorunlar insan eliyle ortaya ç?kar. Çevre kirlilikleri, yeryüzündeki bütün canl?lar?n hayat?n? olumsuz yönde etkiler.

Midyat’ta ya?anan çevre sorunlar?ndan en büyü?ü binalardan ç?kan kalorifer veya soba dumanlar?d?r. Bu konuda Çevre Mühendisi Adnan Karaca ile yapt???m?z görü?mede küçük ama etkili çözüm önerileri ö?rendik.Karaca, bu dumanlar?n önlenmesi için baca 94850_untitled-1yüksekliklerinin ayarlanmas? ve havaya a??r? derecede gaz sal?m? yapan bacalara filtre sisteminin uygulanmas? gerekti?ini aktard?. Di?er bir sorun ise insanlarda at?k depolama ve geri dönü?üm bilincinin olmamas?.

Okullarda çevre e?itimine daha çok önem verilmesi bu konunun çözümü olabilir diye dü?ünüyoruz. Ayr?ca Midyat Belediyesinin ba?latm?? oldu?u “Plastik ?i?e Getir, Paray? Götür” projesi bu konuda olumlu uygulamalardan biridir. Biz çocuklar daha ya?anabilir, daha güzel bir çevrede ya?amak istiyoruz. Büyüklerimizden bizlere iyi bir çevre b?rakmalar?n? ve bu küçük önerileri dikkate almalar?n? istiyoruz.