Yine Yeşillendi Fındık Dalları

F?nd?k 1F?nd?k 2

Bir avuç f?nd???n hikayesi binbir emekle toplanan f?nd?k bahçelerinden ba?lar.                                                                                

Giresun kalitesinin özellikle arand???n? bilen Giresun f?nd?k bahçesi sahipleri i?ini ciddiye al?yor. Bahçe sahipleri, Temmuz ay? gelince f?nd?k bahçelerini temizliyor, A?ustos’un ilk haftas?ndan itibaren de köylere, yaylalara göç ediyorlar ve hasat zaman? ba?l?yor.

Ailece kendi f?nd?klar?n? toplayanlar?n yan? s?ra büyük f?nd?k bahçeleri olanlar, hasatlar?n? yevmiye usulü çal??an mevsimlik f?nd?k i?çileri vas?tas?yla gerçekle?tiriyorlar. Ba?ka ?ehirlerden gelen f?nd?k toplay?c?lar?na her y?l yer ve yemek temin ediliyor ve böylece f?nd?k toplamak birçok insan?n ekmek kap?s? oluyor.