Çaycuma Gezi Rehberi

Bat? Karadeniz gerek do?as?, gerek ye?ilin bin bir tonuyla, gerekse de do?al güzellikleriyle her mevsim ziyaret edilesi bölgelerimizden birisi. Bu haberimizde Bat? Karadeniz’in incisi kömür ?ehri Çaycuma’da sizler için gezilecek ve görülecek yerleri derledik.

?

Çaycuma Kent Ormanlar?

Çaycuma’da hem Pehlivanlar Mahallesi hem de ?stasyon Mahallesi’nde bulunan kent ormanlar?n? ye?ille bulu?mak, temiz havada piknik yapmak ve do?ayla içe içe olma aray???ndaysan?z mutlaka ziyaret listesine ekleyin.

çay??r köyü

Çay?r Ma?aras?

Çaycuma’ya ba?l? Çay?r Köyü mevkiinde bulunan Çay?r Ma?aras? bir do?a harikas?d?r.1300 metre uzunlu?unda olan ma?aran?n baz? bölümlerini botla gezme imkân? vard?r. Suyu Filyos (Tios) antik kentine kanalla aktar?lmaktad?r.

göl da??

Göl Da??

Çaycuma’ya ba?l? Güdüllü Köyü’nde bulunan Göl Da?? oksijen deposu. Göl Da??, ye?illi?iyle göz doyururken her mevsim cazip bir gezi noktas?.

 

sazköy

Sazköy

Çaycuma’ya 22 km. uzakl?kta bulunan Sazköy, Filyos Vadisi içerisinde Filyos Irma??’n?n döküldü?ü yerdedir. Sulak alan olmas? sebebi ile kumsalda ve sazl?k alanlar?nda dört mevsim yüzlerce ku? türünü görmek mümkündür.

antik kent

Filyos Antik Kenti

Çaycuma’ya ba?l? Filyos beldesindeki antik kent, Filyos Nehri’nin Karadeniz’e döküldü?ü alanda kuruludur. Romal?lar döneminde yap?lan kale, harabe durumunda bir mabet (tap?nak), amfi tiyatro ve büyük bir yap?ya ait oldu?u san?lan üç kemerli bir duvar, Çay?r Ma?aras?’ndan ç?kan suyu kente ta??yan su kemeri kal?nt?lar?, günümüze kadar ula?abilen kültürel de?erlerdir. Bu tarihsel eserlerden kale ve amfiteatr 2001 y?l?nda restore edilmeye ba?lanm?? ve çal??malar halen sürmektedir.