Zorlayıcı Davranış Gösteren Çocuklar

Çocuklar?n zorlay?c? davran?? dönemlerinde yeti?kinlerin sakin ve do?ru bir biçimde hareket etmeleri önem arz etmektedir. Gelin hep birlikte çocuklar?n bu dönemlerinde yeti?kinlerin nas?l davranmas? gerekti?inden bahsedelim.

k zorlay?c?Ergenler de dahil birçok çocuk bu dönemlerinde özel ilgiye ihtiyaç duyarlar . Çocuklar?n bu dönemlerinde verecekleri tepkilerin ?ekillenmesinde birçok faktör etkilidir. Mizaçlar? ba?ta olmak üzere geli?imsel dönemlerine göre çocuklar?n gösterecekleri tepkiler de?i?iklik gösterecektir.

Küçük çocuklar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için yeti?kinleri izlerler; örne?in annesi üzgün olan bir bebe?in huzursuz  olmas? ya da  uyumamas? beklenebilir. Çocuklar çevrelerindeki  yeti?kinleri ve ya?ananlar? anlamland?rmaya çal???rlar.