POPÜLER YAZILARIMIZ

Emrah ile Selvi’nin Sevda Hikayesi

Erci?’te 17. yüzy?ldan beri süregelen bir sevda hikâyesi günümüze kadar ula?m?? ve ülkemizde en çok bilinen hikâyelerden biri olmu?tur. Do?u Anadolu’da yayg?n olan hikâyelerden birine...

Adana’nın Ünlü İçeceği Aşlama

 Renkli Kalemler Adana ekibi olarak Adana’n?n me?hur içece?i a?laman?n tarifini sizler için ara?t?rd?k. Adana'da me?hur bir içecek olan a?lama gü?üm içerisinde foto?raf ta gördü?ünüz ?ekilde s?rtlarda...

MUTLAKA OKUNMALI

Masal Diyarının Buzdan Dağı: Ergan

Erzincan’?n do?al güzellikleri saymakla bitmiyor. K?? sporlar?n?n vazgeçilmez adresi Ergan Da??’n? sizler için ara?t?rd?m.

Eskişehir’de Saklı Şelale Cenneti Keşfedildi!

?stanbul’dan gelen bir grup do?a sporcusu Alpu Karacaören mevkisindeki 5 kilometrelik ?elalelerle dolu kanyonda heyecanl? bir yolculuk gerçekle?tirdi. Sporcular, yöre halk?n?n bile bilmedi?i bu kanyonu...

Doğal Stüdyo Merkezi: Doğu Ekspresi

Do?u Ekpresi rotas?n?n gözde güzergahlar? foto?raflar?n da gözdesi oluyor. Kaynak: youtube.com/@serdarsen Biz, bu haberimizde...

B?Z?M BURALAR

Yeni Keşfedilmiş Tarih

Nev?ehir’de geçti?imiz y?l TOK?’nin kentsel dönü?üm projesi olan Nev?ehir Kalesi’nin etraf?nda, Kentsel Yenileme Projesi kapsam?nda tesadüfen ortaya ç?kar?lan yeralt? ?ehri kap?lar? ilk kez bizlere...

Balıklar da Uçar

Van Gölü’nde ya?ayan endemik bir tür olan inci kefali bal?klar?n?n yumurtalar?n? b?rakmak için tatl? su yataklar?na yapt?klar? muhte?em göç, görenleri adeta büyülüyor. Muradiye ilçesindeki...

Hıdırıllez Dileği

  Edirne’nin en çok turist çeken organizasyonlar?n?n ba??nda gelen Kakava ve H?d?rellez ?enlikleri, her y?l büyük bir co?kuyla kutlan?yor. Sarayiçi Er Meydan?'nda 5-6 May?s...

GEZEL?M GÖREL?M

YA?AM VE ÇEVRE

Çocuk Olmak

Çocuklara gerçekten onlar?n hak etti?i gibi davran?l?yor mu? Onlar bir birey olarak kabul edilip sözleri...

Çöpsüz Bir Doğa İçin Yola Çıktılar

Pervari’nin daha temiz bir çevreye kavu?mas? için ?zcilik Kulübü'nün ö?retmeni Önder Karakaya, ö?rencileri ile çal??malara...

Mülteci arkadaşlarım

Konu?malar? çok de?i?ik çocuklarla tan??t?m bugün... Mültecilerin ülkelerinde sava? oldu?u için ba?ka ülkelere gitmek zorunda...

Tehlike Direkleri

Hasar görmü? olan elektrik direkleri tehlike saçmaya devam ediyor. Vatanda?lar, bu konu hakk?nda bir an...

Geri Dönüştürüyoruz…

1996 y?l?nda kurulan Ataksan At?k De?erlendirme San. ve Tic. A.?.’nin ana faaliyet kolu at?k ka??tlar?n...

SON YAZILAR

İzmir’in Yöresel Halk Oyunları

Türk halk oyunları farklı bölgelerin kendi kültürlerinden özellikler taşıyan, halk danslarına verilen isimdir. Özel olarak dikilmiş yöresel kıyafetler giyen dansçılar, müzik eşliğinde...

Nesilden Nesile Yaşam Mücadelesi

Dünyada eşi olmayan, Van Gölünün doğasına özgünlüğüyle ilgi çeken inci kefali, her yıl belli aylarda akıntıya karşı...

Van Müzesi

Müzelerin sadece bize bilgi verdiğini değil, hayatı da anlattığını biliyor musunuz? Bunlardan biri de...