POPÜLER YAZILARIMIZ

Emrah ile Selvi’nin Sevda Hikayesi

Erci?’te 17. yüzy?ldan beri süregelen bir sevda hikâyesi günümüze kadar ula?m?? ve ülkemizde en çok bilinen hikâyelerden biri olmu?tur. Do?u Anadolu’da yayg?n olan hikâyelerden birine...

Adana’nın Ünlü İçeceği Aşlama

 Renkli Kalemler Adana ekibi olarak Adana’n?n me?hur içece?i a?laman?n tarifini sizler için ara?t?rd?k. Adana'da me?hur bir içecek olan a?lama gü?üm içerisinde foto?raf ta gördü?ünüz ?ekilde s?rtlarda...

MUTLAKA OKUNMALI

Tarihi Kaleiçi Çarşısı

Denizli'nin en önemli ve turistik yerlerinden biri de ?ehir merkezinde bulunan Tarihi Kaleiçi Çar??s?'d?r. Denizli’nin Anadolu Selçuklular? zaman?ndaki ilk yerle?im yerinin bugünkü Kaleiçi ve çevresi...

Kırgızistan’dan Misafirler Var !

K?rg?z Çocuklar, 23 Nisan Çocuk ?enli?i için Kocaeli'ndeki 28 Haziran Ortaokulu'na gelip, ö?rencilerin evlerinde konaklad?lar. Kocaeli/?zmit 28 Haziran Ortaokulu’nda çok güzel bir çocuk ?enli?i...

Renkli Kalemler İletişim Fakültesinde

Renkli Kalemler Mersin ekibi olarak Mersin Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Senem Duruel ERKILIÇ ve Dekan Yard?mc?s? Dr. Ahmet TAYLAN’? ziyaret ederek merak...

B?Z?M BURALAR

657 Yıldır Sönmeyen Ateş Sönmeyen Ateş, Kırkpınar!

Osmanl? ?mparatorlu?u’ndan bu yana devam eden, Türklerin ata sporu olan ya?l? güre?lerin en önemlisi “K?rkp?nar Ya?l? Güre?leri” bu y?l 09-15 Temmuz tarihleri aras?nda 657....

Telli Baba Kimdir?

  ?stanbul Bo?az?'n?n manevi bekçilerinden Telli Baba'y? sizler için ara?t?rd?k. Geçmi? tarihimizde Osmanl? ?mparatorlu?u Dönemi’nde Anadolu topraklar?nda çok say?da gönül sultanlar? ya?am??t?r. Özellikle ?stanbul'da ya?am?? olan...

Kalaycı Ali Amca

Tarihe meydan okuyan meslek: Kalayc?l?k Biz Renkli Kalemler ekibi olarak Kazanc?lar Çar??s?'na gittik. Kazanc?lar Çar??s?'ndaki son iki kalayc?dan biri olan Ali Güzelo?lu ile görü?tük. Ali...

GEZEL?M GÖREL?M

YA?AM VE ÇEVRE

Hayallerinde Özgür İnsanlar: Şırnaklı Gezginler

Köylerinde hayvanc?l?k yaparken ineklerini sat?p gezgin olan çift bir daha gezmekten vazgeçmedi. ??rnak'ta ya?ayan Feyzullah ve...

Küresel ısınma dünyamızı tehdit ediyor

Küresel Is?nma Mevcut H?z?nda Devam Ederse, Her Alt? Canl? Türünden Birinin Soyunun Tükenece?i Uyar?s? Yap?ld?. Dünyam?z?...

İhtişamlı Karanlık

Kemaliye'yi cennet haline getiren Karanl?k Kalyonu, ye?il renkli sular?yla bir do?a harikas?

Hayata Tutundular!

“Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli (pis kokulu)  adaleler gibi geçmi?, ya?lanm?? tahta evler. Her ya?murda, her...

Bisikletliler Derneği’ni Ziyaret

  Türkiye’de bisiklet kültürünün geli?tirilmesi, yayg?nla?t?r?lmas? ve ileti?imin sa?lanmas? amac?yla, çal??malar?n? yürüten Bisikletliler Derne?ini ziyaret ettik. Dernek Genel Sekreteri...

SON YAZILAR

İzmir’in Yöresel Halk Oyunları

Türk halk oyunları farklı bölgelerin kendi kültürlerinden özellikler taşıyan, halk danslarına verilen isimdir. Özel olarak dikilmiş yöresel kıyafetler giyen dansçılar, müzik eşliğinde...

Nesilden Nesile Yaşam Mücadelesi

Dünyada eşi olmayan, Van Gölünün doğasına özgünlüğüyle ilgi çeken inci kefali, her yıl belli aylarda akıntıya karşı...

Van Müzesi

Müzelerin sadece bize bilgi verdiğini değil, hayatı da anlattığını biliyor musunuz? Bunlardan biri de...