Abraham Paşa Korusu

ABRAHAMPASA (Medium)

Beykoz Korusu, di?er ad?yla Abraham Pa?a Korusu, ?stanbul Bo?az? s?rtlar?nda, Beykoz ile Pa?abahçe aras?nda geni? bir arazi üzerine yay?l?r. ?çlerde Riva’ya kadar uzan?p, do?uda do?al ormanlarla bütünle?ir. Koru ad?n?, M?s?r H?divi Mehmet Ali Pa?a’n?n yak?n adamlar?ndan olan, Erem Amira’n?n torunu Abraham Pa?a’dan (1833-1918)almaktad?r. Abraham Pa?a, dönemin Osmanl? padi?ah? Abdülaziz’le dostluk kurmu? ve bir rivayete göre padi?ahla oynad??? bir tavla oyununda galip gelmesi üzerine bu korunun bulundu?u geni? araziyi kazanm??t?r.

Abdülaziz’in ard?ndan Osmanl? taht?na ç?kan II. Abdülhamit,Abraham Pa?a’n?n ?stanbul’da sahip oldu?u geni? topraklardan rahats?zl?k duymu?tur. Bu araziyi kendisinden sat?n alarak, Pa?abahçe Koyu’na bakan bölümünü Hürriyet Bahçesi ad?yla park olarak düzenleyerek halk?n kullan?m?na sunmu?tur. Abraham Pa?a’n?n mülkiyetindeyken koru, Frans?z bahçe uzmanlar? taraf?ndan düzenlenmi?, içinde kö?kler, ku?haneler ve havuzlar in?a edilmi?tir. Türkiye ikliminde do?al olarak yeti?meyen, yurtd???ndan getirilmi? egzotik bitki ve a?açlar dikilmi?tir. Koru içinde küçük bir tiyatro yapt?r?lm??sa da, bu tiyatro 1937 y?l?nda ç?kan bir yang?nda yok olmu?tur. Yine, Abraham Pa?an?n koru içerisinde yapt?rd??? ve Abdülmecid’e hediye etti?i kö?k, 1937 y?l?ndaki yang?nda yok olmu?tur. Bugün, Beykoz Fidanl??? içerisinde yer alan tarihi Abraham Pa?a Çiftli?i’nde restorasyon çal??malar? devam etmektedir.