Adana Sinema Müzesi

Renkli Kalemler Adana Ekibi olarak Adana Sinema Müzesi’ne bir ziyaret gerçekle?tirdik. Müze ile ilgili bilgileri ö?renip o tarihi soluman?n mutlulu?unu ya?ad?k.

müzeee

Adana Sinema Müzesi, 23 Eylül 2011 tarihinde 18. Uluslararas? Alt?n Koza Film Festivali etkinlikleri kapsam?nda aç?lm??t?r. Müze binas?, eski Adana evlerinden birinin Adana Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan restore edilmi? halidir. Müzede beyaz perdeye her ?ekilde gönül ve emek vermi? olan Y?lmaz Güney, Abidin Dino, Ya?ar Kemal, Muzaffer ?zgü, Ali Özgentürk gibi Adanal? sanatç?lar?n foto?raflar?na, e?yalar?na, eserlerine ve maket heykellerine yer verilmi?tir. Bunlara ek olarak birçok filmin afi?i, ödüller ve sinema ile ilgili kitaplar da bu müzede yer almaktad?r. Adana Sinema Müzesi, Türk sinemas?n?n tarihini Adana perspektifi ile sergilemeyi misyon edinmi? bir kent müzesidir. Umar?z ki sizin de yolunuz Adana’ya ve Sinema Müzesi’ne dü?er.