Anadolu Kavağı Son Durak

_SAM6015 (Medium)IMG_4855 (Medium)

Anadolu Kava??, ?stanbul Bo?az?’n?n Anadolu Yakas?ndaki son iskelesidir. Kuzeyden gelebilecek tehlikelere kar?? askeri kuvvetlerin bulundu?u bir mevkidir. ?ifal? tatl? sular?n çok oldu?u bölgede, halk?n ço?u Karadenizlidir. Kavak köyü yerli ve yabanc? turistlerin çokça ra?bet etti?i turistik bir bölgedir. Özellikle bal?k lokantalar?yla ünlü olan semtte Yoros Kalesi ve Yu?a Tepesi öne ç?kan tarihi ve turistik alanlar?d?r. Ayr?ca cevizi, as?rl?k kavak a?açlar? ve halk?n bundan esinlenerek ad?n? verdi?i kavak inciri ile de unutulmazd?r.

Yoros Kalesi

Bo?az’?n Karadeniz giri?inin do?u taraf?nda bulunan kale, Rumeli Kava?? üzerinde bulunan ?mros Kalesi’yle birlikte bo?az?n giri?ini kontrol etmek amac?yla kurulmu?tur. Anadolukava?? Kalesi veya Ceneviz Kalesi olarak da bilinen bu kalenin ad?n?n, “kutsal yer” anlam?na gelen Hieron’dan geldi?i dü?ünülmektedir. Yoros ad?n?n do?rudan do?ruya “da?” anlam?ndaki “oros”tan gelmi? olmas? da muhtemeldir. Belki de bu görü? daha do?rudur. 19. yüzy?l?n ba?lar?nda Yoros Kalesi içinde 25 evlik bir Türk mahallesi bulundu?unu, ayr?ca muhaf?z olarak bir dizdar idaresinde 20 ki?ilik bir müfrezenin de burada kald?? biliniyor. 2010 y?l?ndan bu yana Yoros Kalesi’nde devam eden kaz? ve restorasyon çal??malar?n?, ?stanbul Üniversitesi Yoros Kalesi Kaz?s? Ba?kan? Prof. Dr. Asnu Bilban Yalç?n e?li?inde, Kültür ve Turizm Bakanl??? temsilcisi Koray Aybek, arkeologlar ve sanat tarihçileri yürütüyor.

Kaynak: https://www.beykoz.bel.tr/beykoz/detay/yoros-kalesi