Ankara’nın Efesi

ankaranin-efesiSeymen, Ankara ve çevresinde yayg?n olarak Ankara Efesi, Ankara Yi?idi olarak bilinir. Seymenlik gelene?inin kökleri Orta Asya O?uz Türkleri’ne kadar uzan?r.

Konuyla ilgili detayl? bilgi almak amac?yla Renkli Kalemler ekibi olarak Ankara Kulübü Derne?i’ni ziyaret ettik, yetkililerle sohbet ettik ve kendilerinden seymenlik gelene?i ile ilgili bilgi ald?k.

Seymenlik gelene?i, 14. yüzy?lda Ankara’da devlet kuran Ahiler döneminde biçimlenmi?tir. Ankara 14. yüzy?lda karde?lik, e?itlik, payla??m ve demokratik esaslar üzerine kurulu Ahiler Cumhuriyeti’ne ev sahipli?i yapm??t?r. Bugünkü tan?m?yla “Seymen Alay?” ya da Ahiler döneminde “Yi?it Alay?” denilen gelenek, o devirlerden kalmad?r ve yaln?zca Ankara’da korunmu?tur. Sivillerden olu?an ve gönüllü bir kurum olan Seymen (Yi?it) Alaylar?, zorunlu durumlarda ve ço?u kez savunma amaçl? olarak i?lev görmü?tür.

Seymen Alay?, geçi? dönemleri olarak nitelendirebilece?imiz K?z?lca Günler’de kurulan bir O?uz töresidir. Milli felaket günlerinde, bir beyli?in ya da devletin y?k?l???nda, yeni bir devlet kurmak ve yeni lideri seçmek için Seymen Alaylar? tertiplenmi?tir. Seymenlik gelene?indeki son büyük Seymen Alay? 27 Aral?k 1919 tarihinde gerçekle?mi?tir. Mustafa Kemal’in bu tarihte Ankara’ya geli?iyle bu alay düzenlenmi?tir. Seymenlerden ve Bac? Eren ad? verilen kad?nlardan olu?an bu alay, Dikmen s?rtlar?nda Atas?n? kar??lam??t?r. Seymenler, büyük co?ku ve heyecan içinde liderini seçmi?tir. T?pk? K?z?lca Günleri’nde oldu?u gibi.

Seymen unvan?, günümüzde Atatürk’ün iste?i ile kurulan ve hala çal??malar?na devam eden Ankara Kulübü Derne?i’nce verilmektedir. Bunun için teorik ve uygulamal? e?itim sürecinden geçmek gerekmektedir. E?itim sürecini ba?ar?yla tamamlayan Seymen adaylar?na, dernek taraf?ndan yap?lan törenle Seymenlik berat? verilmektedir.