Beldiye Başkanından Çocuklara Kütüphane Sözü

beldiye-baskanindan-cocuklara-kutuphane-sozuRenkli Kalemler ekibi olarak, Eyyubiye Belediye Ba?kan? Mehmet Ekinci’ye k?saca kendimizi tan?tt?ktan sonra röportaj?m?za ba?lad?k.

Eyyubiye için kaç projeniz var ve kaç? çocuklarla ilgili?

M.E: Eyyubiye için projelerimizi say?sal bir ?ekilde vermiyoruz. Çünkü ihtiyaçlara göre projeler geli?tiriliyor. Ancak alan olarak söyleyebiliriz. Yapt???m?z çal??malarda gerek çocuklara gerekse gençlere yönelik sosyal alanlarla, sosyal donat?larla ve sosyal belediyecilikle ilgili yap?lmas? gereken projelerimiz var. Bir de fiziki anlamda yap?lmas? gerekenler var; park, yol,
kentsel dönü?üm gibi. Ama ?unu söyleyebilirim ki Eyyubiye ilçesinde bir da??n?kl?k var ve ya?anabilir alanlar olu?turmak için ne kadar proje gerekliyse o kadar projemiz var.

Eyyubiye bölgesindeki çocuk i?çili?i sorunuyla alakal? bir çal??man?z var m??

M.E: Çocuk i?çili?i hakikaten büyük bir sorun. Ülkemiz ad?na, Çocuk Dostu ?ehirler projesi kapsam?nda yap?lan programa biz de dahil olduk. Buradaki amac?m?z da çocuklar?n çal??t?r?lmamas?, rahatça çocukluklar?n? ya?amalar?n? sa?lamak. Çocuklar e?itim ö?retim döneminde sadece okulla ilgilensinler, gidip sa?da solda çal??mas?nlar, sokaklarda bo? bo? dola?mas?nlar diye bir projemiz var. Bunu önlemekle ilgili de bu tarz projelere ortak oluyoruz. ?lçemiz gelir noktas?nda arzulanan yerde de?il. Haliyle bazen bu tarz ?eyler oluyor. Bunlar?n engellenmesi ad?na sadece belediyelere de?il di?er kurumlara da dü?en görevler vard?r. Çocuk i?çili?ine kesinlikle kar??y?z.

Küçükken ne olmay? dü?ünüyordunuz? ?u an hayalini kurdu?unuz yerde misiniz?

M.E: Küçükken ne olaca??m? emin olun bilmiyordum. Bizim fikir anlam?ndaki geli?imimiz belki fiziksel geli?imimizin gerisindeydi. Böyle bir durumumuz vard? o zamanlar ama ?imdi bak?yorum ki sizin zihinsel geli?iminiz bedenlerinizin çok üzerinde. Dolay?s?yla, ?imdi siz ileriye dönük bir ?eyler hedefliyorsunuz ama bizim o zaman tek derdimiz s?n?f?m?z? iyi bir ?ekilde geçmekti. Bir sonraki s?n?fa devam etmek, okulu bitirmek gibi bir derdimiz vard?. Sonra tabi kendimizi daha iyi tan?d?ktan ve meslek sahibi olduktan sonra tabii ki amac?m?z ilçemizde bulundu?umuz makama uygun olarak en iyi ?ekilde hizmet etmek. Evet, bulundu?um yerde belediye ba?kan? olmaktan tabii ki mutluyum. Çünkü insanlara devletin imkanlar?yla hizmet götürüyorsunuz ama insanlar size “Allah raz? olsun” diyor. Böyle de bir avantaj var. Cebinizden harcama yapmaman?za ra?men takdiri de siz topluyorsunuz. Onun için mutluyuz.

Eyyubiye bölgesinde kütüphane yetersizli?inden dolay? baz? sorunlar ya??yoruz. Bununla ilgili bir çal??man?z var m??

M.E: Evet tabii ki var. Ben de kitap okumay? seviyorum, arabada da kitab?m var. Bir sinema projemiz vard?, ?imdi onun yan?na kütüphane yap?m?n? da dahil ettik. Böylece ba?ka ilçeye gitme gereksinimi duymadan kütüphaneye gidebileceksiniz.
Kütüphane sözünü de ald?ktan sonra röportaj?m?za son verdik. Ba?kan?m?za tekrar çok te?ekkür ediyoruz.

 

Renkli Kalemler Ekibi: Eylem Nur Samak, Merve Nur Toprak, Tayhanur Bülte, Firdevs Bozda?, Asuman ?rgün, Berivan Çakmak, Tuba Çakmak, Ömer Faruk Ba?da?, Rojbin Çak?r, Bilal Y?lmaz