Beylerin Köyü

Tarihi kaynaklara göre, Beykoz’a ilk defa MÖ.700’lü y?llarda Traklar geldi.

Traklar Kral? Amikos köye kendi ad?n? vermi?tir. Daha sonralar? ?zmit Valileri burada oturdu?u için “bey köyü” anlam?na gelen Beykos denildi?i tahmin edilmektedir. Farsça ‘da ‘Kos’ köy anlam?na gelir. Beykoz Osman Gazi Dönemi’nden bu yana Türklere aittir. Y?ld?r?m Beyaz?t zaman?nda Osmanl? topraklar?na kat?lm??t?r.

Sümerbank Deri Kundura Fabrikas?, Rak? Fabrikas?, ?i?ecam Fabrikas? ve bal?kç?l?k ile halk geçimini sa?lamaktayd?. 2006 y?l? civar? kapanan fabrikalardan sonra halk a??rl?kl? olarak bal?kç?l?kla u?ra?maktad?r. Beykoz, çok eski zamanlardan beri en güzel piknik alanlar?yla geni? bir vadiyi dolduran ve ulu ç?narlar?n süsledi?i Beykoz Çay?r?’na sahiptir.
Çay?r, Hünkar ?skelesi’nden Tokat Köyü mevkiine kadar uzanmaktad?r.

Tarihi kaynaklara göre, ulu ç?nar a?açlar?n?n yüz elli y?ll?k oldu?unu söylenmektedir. Bir rivayete göre, ulu ç?nar a?açlar?n?n buraya dikilmesinin sebebi Tokat Köy’de bulunan saray mutfa??nda pi?irilen yemeklerin Beykoz kasr?na gelinceye kadar geçen zamanda ek?imesini önlemektir. Güzel Beykoz’umuz bir çok tarihi mekana da ev sahipli?i yapmaktad?r. Bunlar aras?nda Anadoluhisar? Kalesi, H?div Kasr?, Küçüksu Kasr?, Abraham Pa?a Korusu, Anadoluhisar? Namazgah?, Onçe?meler, Beykoz Mecidiye Kasr?, Yoros Kalesi, Yu?â Tepesi say?labilir.
Beykoz’a ba?l? 20 köy bulunmaktad?r. Bunlar, Akbaba, Ali Bahad?r, Anadolu Feneri,Bozhane,Çaya??z?,Cumhuriyet, Dereseki, Elmal?, Göllü, Görele, ?shakl?, Zerzevatç?, Kaynarca, K?l?çl?, Mahmut?evketpa?a, Örnekköy, Ö?ümce, Pa?amand?ra, Polenez ve Poyraz köydür.
Beykoz’un ünlü simalar?, Ahmet Mithat Efendi,?brahim Kelle, Abraham Pa?a, Muhammed Osman Akf?rat, Orhan Veli Kan?k, Sadri Al???k, Osman Hamdi Bey, Mare?al Fevzi Çakmak’t?r.
Beykoz’un Paça Çorbas?, Beykoz Kebab?, Kanl?ca Yo?urdu ve Beykoz Cevizi ise yöremizin tart??mas?z lezzetleridir.