Bizim parkın ÇGO’ları

TEGV’li olan bilir, ÇGO “Çocukken Gönüllümüz Olan” demektir. TEGV’e e?itim deste?i almak için devam eden çocuklar, büyüyüp üniversiteye ba?lad?klar?nda “gönüllü” olarak TEGV’e geliyorlar, çocuklara a?abeylik ablal?k yap?yorlar. TEGV’in k?ymetlileri  ÇGO’lara sorduk, onlar anlatt?.

Mediha Özçevik
(TEGV gönüllüsü, OMÜ
Matematik Ö?retmenli?i
ö?rencisi)

1993 Samsun do?umluyum.OMÜ’de ?lkö?retim matematik ö?retmenli?i 3. s?n?f ö?rencisiyim.
Çocukken Samsun 23 Nisan ?lkö?retim Okulu’na gidiyordum. 6. ve 7. s?n?fta TEGV’deki
etkinliklere kat?ld?m. 6. s?n?f ö?rencisiyken okuldaki Türkçe ö?retmenimin sayesinde TEGV’le
tan??t?m. Türkçe etkinli?i almak için geliyordum.

Ben küçükken buraya gelirken ablalar? görüyordum. Onlara özeniyordum. Üniversitede ö?retmenlik e?itimi almaya ba?lay?nca TEGV’de gönüllü olmaya karar verdim. Gelece?in ö?retmeni olarak ?imdiden e?itim alan?nda bir ?eyler yapmay?, çocuklarla çal??may? istedim.Geçti?imiz dönem “Matematik, Fen ve Ben” etkinli?ini verdim. Ondan önceki dönemde ise “Kendime Yolculuk” e?itimi verdim.

Milli E?itim Bakanl???’n?n ?u anda okullarda temellerini att??? yap?land?rma yakla??m?n? TEGV sayesinde uygulamaya ve geli?tirmeye çal???yorum. Çocuklara nas?l davran?lmas? gerekti?ini TEGV sayesinde ö?reniyorum. TEGV ayr?ca sosyal ve ki?isel anlamda da geli?imime katk? sa?lad?. Topluluk içerisinde nas?l davran?lmas? gerekti?ini, kendimi rahatça ifade etmeyi ve rahatça ileti?im kurmay? TEGV’de ö?rendim.

Samet Y?lmaz
(TEGV gönüllüsü, OMÜ
Bilgisayar Ö?retimi ve
Teknolojileri E?itimi
Ö?retmenli?i ö?rencisi)

Ben Samsun’luyum. 23 Nisan ?lkö?retim Okulu’na giderken TEGV’e bilgisayar etkinli?ine
geliyordum. ?u anda ise 20 ya??nday?m ve yine TEGV’deyim ama bu sefer sizin ya??n?zdakilere ben bilgisayar ö?retiyorum.

Çocukken bize etkinlik veren Yavuz Abi’yi halen hat?rl?yorum.Ben de art?k Samet Abiyim ve “Bilgi Benim ??im”, “Oyunlarla Spor” ve “?yi Ya?am” e?itim programlar?n? veriyorum. Çocukken kulland???m etkinlik odalar?na art?k gönüllü olarak giriyorum. Ayr?ca ba?ka sivil toplum kurulu?lar?na da gönüllü destek veriyorum. Sam-Sev’de down sendomlu çocuklarla da ilgileniyorum. ÇGO olmak ayr?cal?k…

Ye?im Karadeniz
(TEGV gönüllüsü, OMÜ
Endüstri Mühendisli?i
ö?rencisi)

1999-2000 e?itim-ö?retim dönemi… 4. ya da 5. s?n?fa gidiyordum. S?n?f arkada??m mahallelerine yeni aç?lm?? olan TEGV’e birlikte gidelim önerisinde bulundu. TEGV nedir? Nas?l bir yerdir? Derken hafta sonlar? resim atölyesine kat?ld?k. K?sa süreli de olsa çok e?lenceli vakit geçirdik. ?lerleyen zamanlarda satranç etkinli?ine kat?ld?k.

?imdi iyi ki gitmi?iz, iyi ki TEGV’i tan?m???m diyorum. Y?l 2014… ?imdi ben gönüllü olarak TEGV’e yeniden geliyorum. Dershanede afi?ini gördüm ve neden olmas?n dedim. Ve bu sefer ben bir arkada??ma hadi TEGV’e gönüllü olal?m dedim. ??te her ?ey böyle ba?lad?!