Bozkırın Ortasında “Blue Hole”e dalış

bozkirin-ortasinda-blue-holee-dalisEski?ehir’in Çifteler ?lçesi’ndeki Sakarya Nehri’nin do?du?u yer olan Sakaryaba?? mevkiinin alt?nda, baz? denizlerin ortas?nda görülen ‘Mavi Delik’ (Blue Hole) bulundu.

 

 

Eski?ehir Sualt? Görüntüleme ve Ara?t?rma Merkezi kurucusu Erkan Balk ile dal?? e?itmeni Varol Altunan, Sakaryaba?? mevkiinde çektikleri sualt? foto?raflar?n? ve video görüntülerini payla?t?. Nehrin do?du?u yere 150 metre mesafede sualt?nda sakl? bir cennetle ar??la?t?klar?n?
belirten Balk, “Karaburgu” bölgesi yar?m metre civar?ndan birden 8 metre derinli?e kadar dü?en bir yer. Yaz-k?? s?cakl???n? 20-22 derecede koruyan su kayna??na sahip. T?pk? dünya
sular?nda ‘Blue Hole’ yani ‘Mavi Delik’ olarak adland?r?lan ?eyle bir benzerlik gösteriyor” dedi.

Eski?ehir’in Çifteler ?lçesi’ndeki Sakaryaba?? Mevkii’nden do?an Sakarya Nehri’nin aynaklar?nda sualt? turizmi ba?lad?. Do?duktan sonra 824 kilometre kuzeye ilerleyerek Karadeniz’e dökülen Sakarya Nehri’nin Çifteler’deki yeralt? kaynaklar?, dalg?çlar?n ve do?a tutkunlar?n?n yeni gözdesi oldu.

bozkirin-ortasinda-blue-holee-dalis2iBerrak suyu, ye?ilin pek çok tonunu bar?nd?ran bitki çe?itlili?i ile göz kama?t?ran güzellikteki Sakaryaba??, art?k bozk?r?n ortas?nda sualt?na inmenin keyfini ya?at?yor.

Yüzy?llard?r Eski?ehir ve Çifteler’de ya?ayan vatanda?lar?n dilden dile anlatt??? hikayelerle
an?lan Sakaryaba??, üç merakl? dalg?ç taraf?ndan ke?fedildi. Sakarya Nehri’ni olu?turan yeralt?
kaynaklar?n?n çevresinde ya?ayan köylülerin “70 metre derinlik var”, “?çine giren ç?kam?yor, girdap olu?uyor ve insan? yutuyor”, “Dev yay?n bal?klar? var, insan? yutuyor” gibi sözlerinin do?rulu?unu merak eden Erkan Balk, Varol Altunan ve Fuat Dönmez sualt? ekipmanlar?n? alarak ke?fe ba?lad?.
Macerac? dalg?çlara, bölgede büyüyen ?uayip Çapar rehberlik yaparken çocuklu?undan
beri dinledi?i hikayeleri de onlara anlatt?. Derinlere dalan dalg?çlar köylülerin bahsetti?i gibi gizli geçitler ve derin ma?aralar bulamad? ama büyüleyici bir yeralt? su kayna??n? görüntüledi. Görüntülenen yeralt? p?narlar? da art?k Eski?ehir’in en önemli turizm de?erleri aras?na girdi.

Kaynak: Milliyet.com