Bu sesler nereden geliyor?

bu-sesler-nereden-geliyor

Ritim Kulübü nedir? Nedir bu ritim? Bu aralar TEGV’de duydu?um etkinliklerden biri de buydu ve çok merak ediyordum.Ve nihayet bugün Ritim Kulübü’ne girip gazetemize haber yapmaya karar verdim.

?çeri girdi?imde ald?klar? de?il de kendi yapt?klar?, ses ç?karabilen aletler oldu?unu gördüm ve bunlarla müzik yapt?klar?n? ö?rendim. Dikkatimi ilk çeken sandalye yerine yast?klara oturan arkada?lar?m oldu. Önlerinde rengarenk bardaklar vard?. Hemen bu ortam?n foto?raflar?n? çekmek istedim. Bu s?rada bana ufak bir gösteri yapt?lar. Bana yap?lan bu özel gösteri s?ras?nda çok mutlu oldum ve heyecanland?m.  Müzik gösterisinin yan? s?ra bir de beden perküsyonu yapt?lar. Bu da eller, bacaklar ve kollar?n kullan?ld??? beden arac?l??? ile ç?kar?lan seslerdi. Hiç duymad???m bu küçük gösteri esnas?nda ?a?k?nl???m? ve sevincimi saklayamad?m. Çok güzel bir gösteriydi. ?imdi sizlerle bu kulüpteki  iki arkada??m Ceren ve Ya?ar Bat?n ile yapt???m röportaj? payla?mak istiyorum…

Ne zamand?r TEGV’e geliyorsunuz?

Ya?ar: 2 y?l oldu. Önceleri basketboldayd?m, ?imdi Ritim Kulübü’ndeyim. Ceren: 4 senedir TEGV’e geliyorum. Önceleri ?yi Ya?am’dayd?m. Ritim çok e?lenceli oldu?u için ve ço?u arkada??m burada oldu?u için Ritm Kulübü’ne kat?ld?m.

Ritim Kulübü’nde neler yap?yorsunuz?

Cup game, çubuklarla ritim yap?yoruz. Çalg? daha çok.

Cup game nedir?

C: Cup game bardaklarla yapt???m?z bir ritim çal??mas?d?r. Y: Cup game ingilizcede bardak oyunu demektir. Ve de farkl? türlerde yap?labiliyor. Döndürerek ya da döndürmeden kar??l?kl? yap?labiliyor.

?lk ba?lad???n?zdan bu yana neler de?i?ti?

C: Asl?nda çok ?ey de?i?medi ama e?lence biraz daha art?yor ö?renince. Y: Evet Ceren’in dedi?i gibi e?lence biraz daha art?yor ve el becerim daha çok art?yor.

Ne hissediyorsunuz?

Y: Heyecanl?y?z. Kötü yapabiliriz veya iyi yapabiliriz. Ritim kulübünde kaç ki?isiniz? C: Ritim kulübünde 18 ki?iyiz.

Bardaklardan ba?ka neleri çal?yorsunuz?

C: Çubukla beraber ritim yap?yoruz. Sonra zille çalg? yap?yoruz. Y: Torbalarla ve parmak zilleriyle.

Beden perküsyonu nedir?

Bedenimizle ses ç?karmakt?r. Gösteride beden perküsyonuyla birlikte cup game de yapaca??z.